Raport bieżący nr 85/2020

Data publikacji:

Umowa inwestycyjna dotycząca kierunkowych zasad współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 84/2020

Data publikacji:

Podpisanie porozumień dotyczących projektu Ostrołęka C

Raport bieżący nr 83/2020

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2025 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Raport bieżący nr 82/2020

Data publikacji:

Informacja nt. udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 81/2020

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2025 rok dla jednostek należących do Grupy Energa

Raport bieżący nr 80/2020

Data publikacji:

Informacja nt. udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 79/2020

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 78/2020

Raport bieżący nr 78/2020

Data publikacji:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 77/2020

Data publikacji:

Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący nr 76/2020

Data publikacji:

Piąte i ostatnie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Energa SA

Raport bieżący nr 75/2020

Data publikacji:

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Energa SA, PKN ORLEN S.A. oraz Grupą LOTOS S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji

Raport bieżący nr 74/2020

Data publikacji:

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie akcji Energa SA z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 73/2020

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 29 października 2020 roku

Raport bieżący nr 72/2020

Data publikacji:

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Energa SA

Raport bieżący nr 71/2020

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 70/2020

Data publikacji:

Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wycofaniu akcji Energa SA z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 69/2020

Data publikacji:

Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2020 roku

Raport bieżący nr 68/2020

Data publikacji:

Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA zwołanym na 29 października 2020 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o zmianie miejsca NWZ

Raport bieżący nr 67/2020

Data publikacji:

Wniosek Zarządu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA ws. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Energa SA

Raport bieżący nr 66/2020

Data publikacji:

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Energa SA

Raport bieżący nr 65/2020

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 29 października 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza

Raport bieżący nr 64/2020

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 63/2020

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 62/2020

Data publikacji:

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Energa SA

Raport bieżący nr 61/2020

Data publikacji:

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Energa SA

Raport bieżący nr 60/2020

Data publikacji:

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy

Raport bieżący nr 59/2020

Data publikacji:

Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

Raport bieżący nr 58/2020

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku

Raport bieżący nr 57/2020

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 29 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 56/2020

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 55/2020

Data publikacji:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 54/2020

Data publikacji:

Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 29 czerwca 2020 r. oraz zmiana projektu jednej z uchwał ZWZ

Raport bieżący nr 53/2020

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza

Raport bieżący nr 52/2020

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 51/2020

Data publikacji:

Informacja nt. przeprowadzonych analiz oraz zawarcie dodatkowego trójstronnego porozumienia w związku z realizacją projektu Ostrołęka C

Raport bieżący nr 50/2020

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 49/2020

Data publikacji:

Opinia Rady Nadzorczej Energa SA ws. pokrycia straty netto za 2019 rok z kapitału zapasowego

Raport bieżący nr 48/2020

Data publikacji:

Obniżenie ratingu spółki Energa SA przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 47/2020

Data publikacji:

Rekomendacja Zarządu Energa SA ws. pokrycia straty netto za 2019 rok z kapitału zapasowego

Raport bieżący nr 46/2020

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy Energa za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 45/2020

Data publikacji:

Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

Raport bieżący nr 44/2020

Data publikacji:

Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Raport bieżący nr 43/2020

Data publikacji:

Informacja Ministra Aktywów Państwowych o zbyciu wszystkich akcji Energa SA

Raport bieżący nr 42/2020

Data publikacji:

Informacja o odpisach aktualizujących dokonanych przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 41/2020

Data publikacji:

Informacja od PKN ORLEN S.A. dotycząca deklaracji odnośnie inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Raport bieżący nr 40/2020

Data publikacji:

Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych

Raport bieżący nr 39/2020

Data publikacji:

Informacja o odpisach aktualizujących dokonanych przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 38/2020

Data publikacji:

Przedłużenie okresu analiz w ramach projektu Ostrołęka "C"

Raport bieżący nr 37/2020

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2020

Raport bieżący nr 36/2020

Data publikacji:

Zmiany w składzie Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 35/2020

Data publikacji:

Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A. oraz powstanie stosunku dominacji

Raport bieżący nr 34/2020

Data publikacji:

Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący nr 33/2020

Data publikacji:

Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 32/2020

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 22 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 31/2020

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 30/2020

Data publikacji:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 29/2020

Data publikacji:

Odwołanie członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 28/2020

Data publikacji:

Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Raport bieżący nr 27/2020

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 26/2020

Data publikacji:

Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów w Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energa SA

Raport bieżący nr 25/2020

Data publikacji:

Zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 24/2020

Data publikacji:

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 23/2020

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 22/2020

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 21/2020

Data publikacji:

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA zwołanego na 8 kwietnia 2020 roku

Raport bieżący nr 20/2020

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na Członka Rady Nadzorczej Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2020

Raport bieżący nr 19/2020

Data publikacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 18/2020

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

Raport bieżący nr 17/2020

Data publikacji:

Zmiany w składzie Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 16/2020

Data publikacji:

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 15/2020

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 14/2020

Data publikacji:

Decyzja o rozpoczęciu procesu zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych dotyczących projektów budowy bloków gazowo-parowych (CCGT) zlokalizowanych w Gdańsku i Grudziądzu

Raport bieżący nr 13/2020

Data publikacji:

Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych

Raport bieżący nr 12/2020

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 11/2020

Data publikacji:

Przyjęcie uzgodnienia na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad projektem Ostrołęka "C".

Raport bieżący nr 10/2020

Data publikacji:

Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Raport bieżący nr 9/2020

Data publikacji:

Informacja spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. w sprawie zawieszenia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka "C"

Raport bieżący nr 8/2020

Data publikacji:

Zawarcie przez Energa SA z Enea S.A. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C"

Raport bieżący nr 7/2020

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020

Raport bieżący nr 6/2020

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 5/2020

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy Energa za IV kwartał 2019 roku i za 2019 rok

Raport bieżący nr 4/2020

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący nr 3/2020

Data publikacji:

Stanowisko Zarządu Energa SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego 5 grudnia 2019 r. przez POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Raport bieżący nr 2/2020

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2019

Raport bieżący nr 1/2020

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie Energa SA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem