Akcjonariat

Struktura kapitału zakładowego ENERGA SA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 4 521 612 884,88 zł i dzieli się na 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są:

  1. serii AA w liczbie 269 139 114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od Nr AA 00000001 do Nr AA 269139114, które są akcjami zwykłymi,
  2. serii BB w liczbie 144 928 000 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od Nr BB 00000001 do Nr BB 144928000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu ENERGA SA oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu ENERGA SA przedstawia się następująco:

  • Skarb Państwa - 51,52% udziału w kapitale zakładowym,
  • pozostali Akcjonariusze - 48,48% udziału w kapitale zakładowym.

Struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA przedstawia się następująco:

  • Skarb Państwa* - 64,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • pozostali Akcjonariusze - 35,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

* Skarb Państwa posiada 144 928 000 akcji serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

                               Udział w kapitale zakładowym

Struktura_PL.jpg

  

Informacja o akcjach i akcjonariacie

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych