Dywidenda

 Dywidenda z zysku za 2016 rok

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, przeznaczając 78 672 751,66 z (tj. 0,19 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 28/2017)

Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na dzień 25 września 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2017 roku.

Wypłaty dywidendy

Dywidenda_PL.jpg

Polityka dywidendy

Polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się w 2023 roku. Jednocześnie dezaktualizacji uległy zapisy dotyczące deklarowanych wypłat dywidendy zawartych w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku.

Informacje dodatkowe

Podział zysku za 2015 rok

Podział zysku za 2014 rok

Podział zysku za 2013 rok

Archiwum

 

Stopa dywidendy (ang. dividend yield) wyliczona jako iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz średniej ceny akcji w danym roku. Wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. payout ratio) określa stosunek wypłaconej dywidendy do skonsolidowanego zysku netto Grupy Energa.