Dane finansowe

 Skonsolidowane podstawowe dane finansowe za lata 2013-2019

W mln PLN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Przychody 11 429

10 590

10 804

10 181

10 534

10 337

11 479

12 496

EBITDA*

2 115

2 357

2 216

2 027

2 160

1 877

2 039

2 038

marża EBITDA

19%

22% 21% 20%  21% 18% 16,8% 16,2%

Zysk z działalności operacyjnej

1 195 1 446 1 280 487  1 210 1 176 459 664

Zysk netto

743

1 006 840 147 789 744 (1 001) (444)

CAPEX

2 802 1 477 1 583 1 567 1 402 1 668 1 574 1 721

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2 351

1 911

1 658

1 464

3 643

2 726

1 461

221

 

*Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana wg nowej definicji. EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją Energa SA. W efekcie EBITDA przedstawiona w tym miejscu, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.

Wskaźnik

Definicja

2013 

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rentowność      
rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto za okres / kapitał własny na koniec okresu 9,2% 11,8% 9,5% 1,7% 8,3% 7,2% -10,8% -5,1%
rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży 6,5% 9,5% 7,8% 1,4%  7,5% 7,2% -8,2% -3,6%
rentowność majątku (ROA) zysk netto za okres / aktywa ogółem na koniec okresu 4,3% 5,6% 4,6% 0,8% 3,7% 3,4% -4,8% -2,3%
Płynność      
wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,8 2,1 2,0 1,7 2,3 1,9 1,0 0,8
Zadłużenie      
zobowiązania finansowe (mln zł) suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów wartościowych, zarówno długo- i krótkoterminowych 5 276 5 750 5 870 6 137 7 710 7 183 7 661 6 736
zobowiązania finansowe netto (mln zł) zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 491 3 818 4 201 4 678 4 069 4 459 6 200 6 515
wskaźnik długu netto/EBITDA zobowiązania finansowe netto / EBITDA 1,8 1,7 1,9 2,3 1,4 1,8 2,2 2,3

 


 

Archiwum

Lista załączników

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem