Dane finansowe

 Skonsolidowane podstawowe dane finansowe za lata 2013-2021

W mln PLN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Przychody 11 429

10 590

10 804

10 181

10 534

10 337

11 479

12 496

13 692

EBITDA*

2 115

2 357

2 216

2 027

2 160

1 877

2 039

2 038

2 449

marża EBITDA

19%

22% 21% 20%  21% 18% 16,8% 16,2% 17,9%

Zysk z działalności operacyjnej

1 195 1 446 1 280 487  1 210 1 176 459 664 1 278

Zysk netto

743

1 006 840 147 789 744 (1 001) (444) 937

CAPEX

2 802 1 477 1 583 1 567 1 402 1 668 1 574 1 721 2 107

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2 351

1 911

1 658

1 464

3 643

2 726

1 461

221

340

 

*Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana wg nowej definicji. EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją Energa SA. W efekcie EBITDA przedstawiona w tym miejscu, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.

Wskaźnik

Definicja

2013 

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentowność        
rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto za okres / kapitał własny na koniec okresu 9,2% 11,8% 9,5% 1,7% 8,3% 7,2% -10,8% -5,1% 9,4%
rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży 6,5% 9,5% 7,8% 1,4%  7,5% 7,2% -8,2% -3,6% 6,8%
rentowność majątku (ROA) zysk netto za okres / aktywa ogółem na koniec okresu 4,3% 5,6% 4,6% 0,8% 3,7% 3,4% -4,8% -2,3% 4,4%
Płynność        
wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,8 2,1 2,0 1,7 2,3 1,7 0,9 0,7 0,6
Zadłużenie        
zobowiązania finansowe (mln zł) suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów wartościowych, zarówno długo- i krótkoterminowych 5 276 5 750 5 870 6 137 7 710 7 183 7 661 6 736 6 113
zobowiązania finansowe netto (mln zł) zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 491 3 818 4 201 4 678 4 069 4 459 6 200 6 515 5 773
wskaźnik długu netto/EBITDA zobowiązania finansowe netto / EBITDA 1,8 1,7 1,9 2,3 1,4 1,8 2,2 2,3 1,6

 


 

Archiwum

Lista załączników

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem