Dane finansowe

 Skonsolidowane podstawowe dane finansowe za lata 2013-2018

W mln PLN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Przychody 11 429

10 590

10 804

10 181

10 534

10 337

EBITDA*

1 965

2 307

2 196

2 027

2 160

1 877

marża EBITDA

17%

22% 20% 20%  21% 18%

Zysk z działalności operacyjnej

1 195 1 446 1 280 487  1 210 1 176

Zysk netto

743

1 009 840 147 789 744

CAPEX

2 802 1 477 1 583 1 567 1 402 1 668

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2 351

1 911

1 658

1 464

3 643

2 726

 

*Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana wg nowej definicji. EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją Energa SA. W efekcie EBITDA przedstawiona w tym miejscu, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.

Wskaźnik

Definicja

2013 

2014  2015 2016 2017 2018
Rentowność  
rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto za okres / kapitał własny na koniec okresu 9,2% 11,8% 9,5% 1,7% 8,3% 7,2%
rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży 6,5% 9,5% 7,8% 1,4%  7,5% 7,2%
rentowność majątku (ROA) zysk netto za okres / aktywa ogółem na koniec okresu 4,3% 5,6% 4,6% 0,8% 3,7% 3,4%
Płynność  
wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,8 2,1 2,0 1,7 2,3 1,9
Zadłużenie  
zobowiązania finansowe (mln zł) suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów wartościowych, zarówno długo- i krótkoterminowych 5 276 5 750 5 870 6 137 7 705 7 165
zobowiązania finansowe netto (mln zł) zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 491 3 818 4 201 4 666 4 064 4 441
wskaźnik długu netto/EBITDA zobowiązania finansowe netto / EBITDA 1,8 1,7 1,9 2,3 1,9 2,4

 


 

Archiwum