Dane finansowe

 Skonsolidowane podstawowe dane finansowe za lata 2012-2016

W mln PLN

2012

2013

2014

2015

2016

Przychody 11 177 11 429

10 590

10 804

10 181

EBITDA*

1 629

1 965

2 307

2 196

2 027

marża EBITDA

15%

17%

22% 20% 20%

Zysk z działalności operacyjnej

906

1 195 1 446 1 280 487

Zysk netto

456

743

1 009 840 147

CAPEX

1 849

2 802 1 477 1 583 1 567

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

2 029

2 351

1 911

1 658

1 464

 

* ENERGA SA definiuje i oblicza EBITDA jako zysk/(strata) z działalności operacyjnej (obliczony jako zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej za okres/rok obrotowy skorygowany o (i) podatek dochodowy, (ii) udział w zysku jednostki stowarzyszonej, (iii) przychody finansowe, oraz (iv) koszty finansowe) skorygowany o amortyzację (wykazaną w rachunku zysków i strat). EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją ENERGA SA. W efekcie EBITDA przedstawiona w tym miejscu, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.

Wskaźnik

Definicja

2012 

2013 

2014  2015 2016
Rentowność
rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto za okres / kapitał własny na koniec okresu 5,9% 9,2% 11,8% 9,5% 1,7%
rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży 4,1% 6,5% 9,5% 7,8% 1,4%
rentowność majątku (ROA) zysk netto za okres / aktywa ogółem na koniec okresu 3,1% 4,3% 5,6% 4,6% 0,8%
Płynność
wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,8 1,8 2,1 2,0 1,7
Zadłużenie
zobowiązania finansowe (mln zł) suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów wartościowych, zarówno długo- i krótkoterminowych 3 495 5 276 5 750 5 870 6 137
zobowiązania finansowe netto (mln zł) zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 132 3 491 3 818 4 201 4 666
wskaźnik długu netto/EBITDA zobowiązania finansowe netto / EBITDA 1,3 1,8 1,7 1,9 2,3

 


 

Archiwum