Informacja o akcjach i akcjonariacie

ENERGA SA została zawiązana w dniu 6 grudnia 2006 roku Aktem Zawiązania Spółki Akcyjnej, w którym powołany został Zarząd i Rada Nadzorcza, a także zatwierdzony Statut Spółki. Kapitał zakładowy Spółki przy zawiązywaniu wynosił 500 000,00 zł. Założycielami ENERGA SA byli:

  1. Skarb Państwa, który objął 51% akcji, tj. 255 000 akcji serii A o numerach od 000 000 001 do 000 255 000,
  2. Koncern Energetyczny ENERGA SA (obecnie ENERGA-OPERATOR SA), który objął 32% akcji, tj. 160 000 akcji serii A o numerach od 000 255 001 do 000 415 000,
  3. Zespół Elektrowni Ostrołęka SA (obecnie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA), który objął 17% akcji, tj. 85 000 akcji serii A o numerach od 000 415 001 do 000 500 000.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 stycznia 2007 roku.

W dniu 20 czerwca 2007 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 17 maja 2007 roku, kapitał zakładowy Spółki podwyższony został o kwotę 4 845 611 133,00 zł w drodze emisji 4 845 611 133 akcji serii B wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci 85% akcji Spółek ENERGA-OPERATOR SA (d. Koncern Energetyczny ENERGA SA) oraz ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA (d. Zespół Elektrowni Ostrołęka SA).

W dniu 24 października 2007 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2007 roku, zostały umorzone akcje serii A należące do ENERGA-OPERATOR SA i ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA i tym samym kapitał zakładowy Spółki został obniżony o 245 000 zł. Po dokonaniu umorzenia jedynym akcjonariuszem ENERGA SA został Skarb Państwa.

W dniu 20 marca 2009 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o wpisaniu podziału Spółki ENERGA-OPERATOR SA (spółka dzielona) w wyniku, którego ENERGA SA (spółka przejmująca) przejęła między innymi:

  1. nieruchomości i składniki majątku nie związane działalnością energetyczną,
  2. składniki majątku związane z działalnością teleinformatyczną,
  3. akcje i udziały w spółkach niezwiązanych ściśle z działalnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W związku z powyższym kapitał zakładowy ENERGA SA został podwyższony o kwotę 122 939 235,00 zł w wyniku emisji 122 939 235 akcji serii C. Akcje serii C otrzymali Akcjonariusze Spółki ENERGA-OPERATOR SA na dzień 20 marca 2009 roku, tj. Skarb Państwa oraz kilkanaście tysięcy innych Akcjonariuszy – osób fizycznych będących pracownikami i byłymi pracownikami Spółki ENERGA-OPERATOR SA. W wyniku tego procesu udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym ENERGA SA zmniejszył się o około 2,5%. ENERGA SA przestała być tym samym Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa.

W dniu 21 września 2009 roku rozpoczął się proces zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje ENERGA SA. Uprawnionymi do konwersji akcji byli akcjonariusze Spółek ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Proces ten był prowadzony na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 191, poz. 1367 z późn. zm.) i w jego wyniku uprawnione osoby objęły walory stanowiące 13,44 procent kapitału zakładowego ENERGA SA. Do zamiany akcji uprawnionych było łącznie 15 098 osób, którym przysługiwało 726 841 669 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Na zamianę akcji ENERGA SA zdecydowały się ostatecznie 13 633 osoby, które łącznie objęły 667 867 695 akcji.

Proces konwersji akcji dla osób uprawnionych do ich zamiany, formalnie zakończony został w dniu 13 sierpnia 2010 roku. Jednakże dla spadkobierców osób uprawnionych, którzy złożyli w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu 13 sierpnia 2010 roku, termin ten uległ zawieszeniu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem