Szacunkowe wyniki Grupy Energa za I kwartał 2020 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe wyniki Grupy Energa za I kwartał 2020 roku
Data: 28.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Energa za I kwartał 2020 roku:

Przychody Grupy: 3 289 mln zł (wobec 2 971 mln zł w I kwartale 2019 roku).

EBITDA Grupy: 568 mln zł (wobec 554 mln zł w I kwartale 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 493 mln zł (wobec 548 mln zł w I kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 69 mln zł (wobec 118 mln zł w I kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 34 mln zł (wobec -95 mln zł w I kwartale 2019 roku).

Zysk netto Grupy: 111 mln zł (wobec 186 mln zł w I kwartale 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 331 mln zł (wobec 369 mln zł w I kwartale 2019 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 694 GWh (wobec 5 811 GWh w I kwartale 2019 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 801 GWh (wobec 1 025 GWh w I kwartale 2019 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 922 GWh (wobec 4 968 GWh w I kwartale 2019 roku).

Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2020 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 568 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 493 mln zł. Kluczowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na wynik tej Linii była niższa marża na dystrybucji ze stratami sieciowymi. Był to przede wszystkim efekt niekorzystnej wyceny szacunku niezafakturowanego strat sieciowych, mimo wzrostu marży zafakturowanej. Wyższe rok do roku były także koszty operacyjne. Wzrosły głównie koszty świadczeń pracowniczych oraz niektórych usług obcych (np. remonty, usługi inkasenckie), między innymi w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Niższe saldo na pozostałej działalności wynikało między innymi z wyższych kosztów podatku od nieruchomości.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 69 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialna była strona przychodowa (m.in. spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych Elektrowni w Ostrołęce oraz niższa produkcja w elektrowniach wodnych). W konsekwencji niższej produkcji ze źródeł konwencjonalnych odnotowano niższe koszty zużycia paliw do produkcji oraz zakupu uprawnień do emisji.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 34 mln zł. Na wzrost wyniku w I kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miał efekt niskiej bazy porównawczej. Wyniki I kwartału 2019 roku (-95 mln zł na poziomie EBITDA) były niskie z uwagi na utratę przychodów wynikającą ze stosowania Ustawy "o cenach energii w 2019 roku". Przy braku rozporządzenia wykonawczego do tej Ustawy Linia Biznesowa Sprzedaż rozliczała zdecydowaną większość klientów po obniżonych cenach bez uwzględnienia należnych rekompensat wynikających z tej Ustawy. Szacowana utrata przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku. Z kolei w I kwartale 2020 roku obowiązywała nowa taryfa dla gospodarstw domowych, której negatywny wpływ na wyniki bieżącego okresu został w znaczący sposób zneutralizowany poprzez wykorzystanie części rezerwy celowej utworzonej na koniec 2019 roku.

Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy w I kwartale 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży i dystrybucji energii, oszacowano na około 27 mln zł.

Wynik netto w wysokości 111 mln zł wobec 186 mln zł za I kwartał 2019 roku, to między innymi efekt rozpoznania udziału w stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności (-19 mln zł) w bieżącym roku, podczas gdy w roku ubiegłym Grupa rozpoznała udział w zyskach (9 mln zł).

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem