Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy
Data: 23.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 60/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2020 roku, zidentyfikowana została konieczność dokonania:

a) odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA - w wysokości 473 mln zł,

b) odpisu aktualizującego wartość inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w Polskiej Grupie Górniczej S.A. ("PGG"), nad którą Grupa Energa sprawuje współkontrolę poprzez posiadany przez spółkę Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ("EKO") pakiet 15,32% akcji PGG - w wysokości 145 mln zł,

c) odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce EKO - w wysokości 79 mln zł,

d) odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce ENERGA AB Finance (publ) - w wysokości 84 mln zł.

Powyższe odpisy są wynikiem przeprowadzonych wycen wartości akcji i udziałów oraz testów na utratę wartości majątku trwałego w II kwartale 2020 roku, które zostały przeprowadzone ze względu na zidentyfikowane przesłanki.

Jednocześnie, w związku z decyzją o zamiarze zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe dla projektu budowy elektrowni Ostrołęka C ("Projekt") realizowanego przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("SPV"), Emitent zidentyfikował konieczność :

- utworzenia rezerwy w wysokości 218 mln zł, której poziom odzwierciedla możliwe szacowane na chwilę obecną kwoty finansowania SPV dla celów rozliczenia dotychczasowej realizacji Projektu,

- dokonania odpisu aktualizującego wartość pożyczek, wraz z odsetkami, udzielonych SPV - w wysokości 185 mln zł.

Szacowany łączny wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi -1 021 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA -567 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik netto Grupy Energa i Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych).

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wielkości odpisów i rezerwy zostaną przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za pierwsze półrocze 2020 roku oraz w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za pierwsze półrocze 2020 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem