Raporty bieżącewersja do druku

Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

25 maja 2020
17:24
 
Data: 25.05.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Energa SA ("Spółka") powziął informację, iż w dniu 20 maja 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

Zmiany wprowadzone do Statutu ww. uchwałą zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 31/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.