Zawarcie przez Energa SA z Enea S.A. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C"

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawarcie przez Energa SA z Enea S.A. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C"
Data: 13.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 13 lutego 2020 r. zostało zawarte Porozumienie Dotyczące Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", pomiędzy Energą SA ("Energa") i Eneą S.A. ("Enea") ("Porozumienie"). Na podstawie Porozumienia Energa i Enea (dalej łącznie "Sponsorzy") postanowili zawiesić finansowanie Projektu budowy nowego bloku węglowego – planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW ("Projekt"). Zawieszenie finansowania następuje w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez Sponsorów analiz w zakresie dalszych działań w Projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Szczegółowy przedmiot, harmonogram oraz sposób przeprowadzenia analiz zostanie uzgodniony przez Sponsorów w terminie 10 dni od dnia zawarcia Porozumienia. Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych Projektu.

Sponsorzy są stronami porozumienia z 28 grudnia 2018 r. zawartego ze Spółką Elektrownia Ostrołęka Sp. z o. o., realizującą Projekt ("Spółka"), określającego m.in. limity finansowego zaangażowania Sponsorów (Energa oraz Enea) w Projekt ("Porozumienie Grudniowe"). Dodatkowe kwestie dotyczące finansowania Projektu zostały uzgodnione w Porozumieniu w sprawie finansowania budowy Elektrowni Ostrołęka C zawartym w dniu 30 kwietnia 2019 r. pomiędzy samymi Sponsorami ("Porozumienie Kwietniowe"). O obu tych porozumieniach Energa informowała w raportach bieżących nr 55/2018 z 28 grudnia 2018 roku oraz 7/2019 z 30 kwietnia 2019 roku.

Niezależnie od składanych w powołanych powyżej Porozumieniach deklaracji zaangażowania finansowego w Projekt, Sponsorzy biorą także udział w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, jednakże dotychczasowy przebieg działań zmierzających do pozyskania inwestora dla Projektu, nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

W ostatnim czasie wystąpił ponadto szereg okoliczności, mogących mieć w ocenie Sponsorów wpływ na Projekt, co skutkuje koniecznością kompleksowego przeanalizowania kwestii dalszych działań w Projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Sponsorzy wskazali tu w szczególności (i) planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej oraz (ii) nową politykę kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego wobec sektora elektroenergetycznego (Energy Lending Policy) wraz z powiązaną z nią inicjatywą Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2019 r. w zakresie tzw. Zielonego Ładu, czyli planu działań zmierzających do zapewnienia neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, i wreszcie (iii) wezwanie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z dnia 5 grudnia 2019 r. na sprzedaż 100% akcji Energa, którego zarówno przebieg, jak i wynik, mogą istotnie wpłynąć na kwestie dotyczące modelu finansowania Projektu.

Powyższe okoliczności, stanowią w ocenie Sponsorów nadzwyczajną zmianę uwarunkowań, których Sponsorzy nie przewidywali na etapie podejmowania decyzji w przedmiocie i sposobie finansowania Projektu. Okoliczności te uzasadniają zawieszenie finansowania Projektu na czas planowanych zgodnie z Porozumieniem analiz.

Sponsorzy przyjęli, że zawieszenie finansowania Projektu będzie powodowało konieczność zawieszenia przez Spółkę zawartego przez nią Kontraktu na Budowę Elektrowni Ostrołęka C z dnia 12 lipca 2018 r., a także Umowy na przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 r. Porozumienie nie wpływa na moc obowiązującą dotychczasowych porozumień pomiędzy Sponsorami oraz pomiędzy Sponsorami i Spółką, w szczególności nie wpływa na dotychczasowe ustalenia odnośnie do zasad finansowania Projektu oraz formuły rozliczeń między Sponsorami przyjętych na podstawie Porozumienia Grudniowego i Porozumienia Kwietniowego.

Energa uznaje Porozumienie oraz okoliczności w nim powołane, a także przewidywane w nim działania, jako informacje istotne dla rynku, ze względu na strategiczny charakter Projektu, jako jednej z najbardziej kluczowych inwestycji Energi. Energa poinformuje rynek o przyjętym z Enea harmonogramie i przedmiocie analiz.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem