Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok
Data: 21.02.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   6/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok.

Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2023 roku:

Przychody Grupy: 6 597 mln zł (wobec 5 420 mln zł w IV kwartale 2022 roku).

EBITDA Grupy: -496 mln zł (wobec -525 mln zł w IV kwartale 2022 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: -816 mln zł (wobec -817 mln zł w IV kwartale 2022 roku).

Zysk netto Grupy: -855 mln zł (wobec -584 mln zł w IV kwartale 2022 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 446 mln zł (wobec 1 029 mln zł w IV kwartale 2022 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 801 GWh (wobec 5 751 GWh w IV kwartale 2022 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 971 GWh (wobec 1 126 GWh w IV kwartale 2022 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 571 GWh (wobec 4 679 GWh w IV kwartale 2022 roku).

Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2023 roku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie -496 mln zł. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miała głównie rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia w Linii Biznesowej Sprzedaż (skutek taryf Prezesa URE dla gospodarstw domowych oraz regulacji w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej) oraz rezerwa utworzona po stronie spółki Energa Obrót z tytułu kar nałożonych przez Prezesa URE. Niższe wyniki r/r zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja przede wszystkim w związku z wysoką ceną zakupu energii na pokrycie strat sieciowych.

Szacunkowe wybrane dane za 2023 rok:

Przychody Grupy: 26 086 mln zł (wobec 20 444 mln zł w 2022 roku).

EBITDA Grupy: 2 862 mln zł (wobec 2 573 mln zł w 2022 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 668 mln zł (wobec 1 367 mln zł w 2022 roku).

Zysk netto Grupy: 764 mln zł (wobec 1 009 mln zł w 2022 roku).

Nakłady inwestycyjne: 4 334 mln zł (wobec 3 260 mln zł w 2022 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 22 411 GWh (wobec 23 233 GWh w 2022 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 449 (wobec 4 533 GWh w 2022 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17 117 GWh (wobec 17 992 GWh w 2022 roku).

EBITDA Grupy w 2023 roku wyniosła 2 862 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r. Największy wpływ na ten wzrost miały wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż oraz zdarzenia jednorazowe kształtujące wynik tej Linii, w tym korzystna zmiana salda rezerw na kontrakty rodzące obciążenia oraz przychód z tytułu exit fee za przekazanie procesów dot. handlu hurtowego do spółki Orlen Energia. Jednocześnie wystąpiły zdarzenia negatywne, m.in. niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej, w tym jako efekt Rozporządzenia o obniżce cen energii dla gospodarstw domowych. Niższe wyniki r/r zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja, przede wszystkim w związku z wysoką ceną zakupu energii na pokrycie strat sieciowych. Z kolei niższa EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie była efektem istotnego spadku wyniku elektrowni w Ostrołęce w związku ze znacząco niższą produkcją przez to aktywo oraz niekorzystnymi warunkami rynkowymi kształtującymi jego rentowność. W przypadku niższych wyników obszaru OZE głównym czynnikiem były rozporządzenia urzędowe obowiązujące w 2023 roku, które ograniczyły maksymalne ceny sprzedaży energii.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2023 rok.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem