Informacja o konieczności zawiązania rezerwy na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G nieobjętych taryfą Prezesa URE

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o konieczności zawiązania rezerwy na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G nieobjętych taryfą Prezesa URE
Data: 19.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   1/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 roku powziął od spółki zależnej Energa Obrót SA ("Spółka") informację o konieczności zawiązania rezerwy na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G nieobjętych taryfą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Odbiorcy"), która wynika z wejścia w życie Ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ("Ustawa"). Głównym celem Ustawy jest ograniczenie wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów w okresie pierwszego półrocza 2024 roku.

Spółka dokonała oceny wpływu Ustawy na swoją działalność i zidentyfikowała potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z Odbiorcami w pierwszej połowie 2024 roku, która według stanu na dzień 19 stycznia 2024 roku szacowana jest na poziomie 252,1 mln zł, co skutkuje koniecznością zawiązania rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2023. Powyższe zdarzenie przełoży się bezpośrednio na obniżenie o ww. kwotę skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) Grupy Kapitałowej Emitenta. Z perspektywy roku 2023 powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy.

Emitent zastrzega, że wysokość rezerwy będzie podlegała badaniu przez audytora i może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2023 rok.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem