Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy z firmą audytorską

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 25/2023
 
 
Data: 28.09.2023 r.
 

Tytuł raportu: Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy z firmą audytorską

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że Spółka oraz Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie ("Audytor") podpisały w dniu 28 września 2023 roku porozumienie o rozwiązaniu umowy o badanie i przeglądy sprawozdań finansowych ("Umowa") zawartej w dniu 12 lipca 2022 roku.

Umowa została zawarta na czas wykonywania przez Audytora prac objętych przedmiotem Umowy na lata 2022-2023.

Umowa dotyczyła m.in. świadczenia przez Audytora badania i przeglądu, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami prawa:

- rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Energa ("Grupa") za lata 2022 i 2023,

- śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za I półrocze 2022 i 2023 roku.

Decyzja o rozwiązaniu Umowy była decyzją obu stron Umowy. Przyczyną rozwiązania Umowy był brak możliwości wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Audytora, który wynika z wydania wobec Audytora decyzji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, nakładającej czasowy zakaz świadczenia usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii. Nie wystąpiły również przypadki wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a Audytorem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pismo Audytora adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem