Informacja o wstępnych skutkach finansowych nadzwyczajnych regulacji rynku energii oraz zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla grupy taryfowej G

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 48/2022
 
Data: 19.12.2022 r.
 
Tytuł raportu: Informacja o wstępnych skutkach finansowych nadzwyczajnych regulacji rynku energii oraz zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla grupy taryfowej G
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 roku powziął informację od spółki zależnej Energa Obrót SA ("Spółka") o wstępnych skutkach finansowych Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (razem "Nadzwyczajne Regulacje Rynku Energii"), a także zatwierdzonej w dniu 17 grudnia 2022 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe) na okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku ("Taryfa"), w oparciu o którą będą naliczane rekompensaty wynikające z ww. ustaw.

Spółka dokonała oceny wpływu Nadzwyczajnych Regulacji Rynku Energii oraz wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność i zidentyfikowała potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023, która według stanu na dzień 19 grudnia 2022 roku szacowana jest na poziomie ok. 930 mln zł i może skutkować zawiązaniem rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie o tę kwotę skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) Grupy Kapitałowej Emitenta. Z perspektywy roku 2022 powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy.

Wskazane szacunki obarczone są ryzykiem, wynikającym przede wszystkim z niepewności regulacyjnej i możliwych zmian stanu prawnego (w tym w zakresie interpretacji i praktyki stosowania Nadzwyczajnych Regulacji Rynku Energii). Ponadto, prezentowane skutki finansowe będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczna wielkość utworzonej rezerwy zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2022 rok.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem