Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2022 r. w związku z wnioskami akcjonariusza, zmiana projektów uchwał ZWZ oraz uaktualnienie informacji dot. stosowania DPSN 2021

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 24/2022
 
Data: 29.04.2022 r.
 
Tytuł raportu: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2022 r. w związku z wnioskami akcjonariusza, zmiana projektów uchwał ZWZ oraz uaktualnienie informacji dot. stosowania DPSN 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniach 28 i 29 kwietnia 2022 r. od spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosków o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2022 r. ("ZWZ"), przekazuje w załączeniu:

a) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad ZWZ,

b) Wnioski otrzymane od akcjonariusza w dniach 28 i 29 kwietnia 2022 r.,

c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, uwzględniający zmianę porządku obrad,

d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku,

e) Projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna.

Jednocześnie Spółka informuje, że z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (opublikowanej w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 21/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.), omyłkowo podano w § 1 pkt 4) projektu uchwały wartość zwiększenia skonsolidowanego kapitału własnego. Prawidłowy § 1 pkt 4) projektu przedmiotowej uchwały powinien brzmieć:

"4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 190 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),".

W załączeniu Spółka przekazuje skorygowany projekt ww. uchwały.

Spółka informuje również, że zmianie uległa "Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" (pkt 15 porządku obrad). Zaktualizowana informacja została opublikowana przez Spółkę raportem bieżącym EBI nr 1/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem