Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku

Należy do:

Raport bieżący nr   34/2021
 
Data: 27.10.2021 r.
 
Tytuł raportu: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku.

Szacunkowe wybrane dane za III kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 317 mln zł (wobec 3 013 mln zł w III kwartale 2020 roku).

EBITDA Grupy: 692 mln zł (wobec 501 mln zł w III kwartale 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 424 mln zł (wobec 412 mln zł w III kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 14 mln zł (wobec 37 mln zł w III kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 263 mln zł (wobec 62 mln zł w III kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 430 mln zł (wobec 236 mln zł w III kwartale 2020 roku).

Zysk netto Grupy: 295 mln zł (wobec 85 mln zł w III kwartale 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 420 mln zł (wobec 375 mln zł w III kwartale 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 627 GWh (wobec 5 443 GWh w III kwartale 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 042 GWh (wobec 783 GWh w III kwartale 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 407 GWh (wobec 4 611 GWh w III kwartale 2020 roku).

Grupa Energa wypracowała w III kwartale 2021 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 692 mln zł, co oznacza wzrost o 38% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 424 mln zł (wzrost o 12 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej w związku z korzystnym wolumenem,

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 14 mln zł. Przyczyną obniżenia wartości tego wyniku r/r był wyższy koszt zmienny (głównie koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztu zakupu uprawnień do emisji). Powyższy czynnik został częściowo skompensowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, pozytywnym wpływem nieodpłatnie otrzymanych świadectw pochodzenia oraz wyższymi przychodami z usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej,

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 263 mln zł (wzrost o 201 mln zł). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej. Jest to w głównej mierze efekt ogólnej poprawy marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na tę poprawę marżowości wpływ miało m.in. zanotowanie korzystnego wyniku finansowego na wyprzedaży nadwyżek energii w sierpniu i wrześniu br. (wysoka produkcja energii z OZE na rynku lokalnym) po wysokich cenach rynkowych. Ponadto, występuje także efekt niskiej bazy. W 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie, a także wyniki 2020 roku były obniżone na skutek pandemii – zanotowano wówczas nieplanowaną stratę na wyprzedaży nadwyżek energii wynikającą ze zmniejszenia zapotrzebowania klientów na energię elektryczną.

Zysk netto Grupy w III kwartale 2021 roku wyniósł 295 mln zł w porównaniu do 85 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze wyższe wyniki operacyjne Grupy.

Szacunkowe wybrane dane za 9 miesięcy 2021 roku:

Przychody Grupy: 9 986 mln zł (wobec 9 108 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

EBITDA Grupy: 2 109 mln zł (wobec 1 556 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 503 mln zł (wobec 1 352 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 163 mln zł (wobec 135 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 474 mln zł (wobec 114 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 237 mln zł (wobec 299 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

Zysk netto Grupy: 963 mln zł (wobec -682 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 365 mln zł (wobec 1 190 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 17 194 GWh (wobec 16 110 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 2 964 GWh (wobec 2 207 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 13 723 GWh (wobec 13 886 GWh w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 109 mln zł, co oznacza wzrost o 553 mln zł (36%) r/r. Za wyższe wyniki odpowiada przede wszystkim Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 360 mln zł r/r), co jest związane z poprawą marżowości sprzedaży energii do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku (marża na sprzedaży energii wyższa aż o 483 mln zł r/r), a także Linia Biznesowa Dystrybucja, gdzie EBITDA wzrosła r/r o 151 mln zł i był to przede wszystkim efekt wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji) oraz niższych kosztów operacyjnych. Wyższa była także EBITDA Linii Biznesowa Wytwarzanie (o 28 mln zł). Wzrost EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych, gdzie pozytywny wpływ powyższych czynników został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Energa za III kwartał 2021 roku.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem