Półroczne wyniki Grupy Energa na historycznie wysokich poziomach

Rok po włączeniu Energi do Grupy ORLEN, spółka wypracowała bardzo dobre skonsolidowane wyniki finansowe, które w pierwszym półroczu 2021 roku ukształtowały się na rekordowo wysokich poziomach. EBITDA za pierwsze sześć miesięcy 2021 roku wyniosła 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 34% (r/r). Zysk netto to z kolei 0,7 mld zł w porównaniu do (-)0,7 mld zł w pierwszym półroczu ub.r. Przychody w tym samym okresie wzrosły o 9% (r/r) i zamknęły się na poziomie 6,7 mld zł.

Zdecydowana poprawa wyników widoczna jest również w samym drugim kwartale br. Wynik EBITDA wyniósł 0,7 mld zł i poprawił się o 35 proc r/r. Przychody wzrosły o 14 proc. r/r, do poziomu 3,2 mld zł. Grupa Energa wypracowała też zysk netto w wysokości 0,3 mld zł w porównaniu do (-)0,9 mld zł w analogicznym okresie ub.r. To pokazuje, że integracja Grupy Energa w ramach multienergetycznego koncernu wspiera jej dynamiczny rozwój.

Grupa Energa wyraźnie poprawiła wyniki we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Pogłębianie integracji z Grupą ORLEN oraz wynikające z tego synergie przynoszą wymierne efekty. Konsekwentna realizacja nowego strategicznego planu rozwoju, skorelowanego ze Strategią ORLEN2030, pozwoli na osiągnięcie dalszych wzrostów wyników operacyjnych i finansowych. Do końca obecnej dekady Grupa Energa przeznaczy na inwestycje ok. 29,7 mld zł i zamierza wypracować w 2030 roku wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA o ponad 60% w porównaniu do roku 2020.  – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, p.o. prezesa Zarządu Energi SA.

Wszystkie wyniki w górę

Wzmocnione przez synergie biznesowe rozwijane podczas integracji z Grupą ORLEN, trzy kluczowe linie biznesowe Energi odnotowały w drugim kwartale wzrosty parametrów operacyjnych i wyników finansowych. Produkcja energii elektrycznej wyniosła 0,9 TWh (+43% r/r), dystrybucja – 5,8 TWh (+16% r/r), a sprzedaż detaliczna – 4,4 TWh (+1% r/r). EBITDA wypracowana przez poszczególne linie to z kolei: dla Wytwarzania 45 mln zł (+55% r/r), dla Dystrybucji 0,6 mld zł (+25% r/r), a dla Sprzedaży 67 mln zł (+272% r/r).

Równie dobrze wyniki te prezentują się w ujęciu półrocznym. Wolumeny wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii elektrycznej ukształtowały się na poziomach odpowiednio: 1,9 TWh (+35% r/r), 11,6 TWh (+8% r/r) i 9,3 TWh (wynik porównywalny z analogicznym okresem 2020 roku). Półroczna EBITDA dla linii biznesowych to: 0,15 mld zł w Wytwarzaniu (+52% r/r), 1,1 mld zł w Dystrybucji (+15% r/r) i 0,2 mld zł w Sprzedaży (+306% r/r).

Korzystnie na wyniki finansowe Energi i jej linii biznesowych wpływały m.in. wzrost wolumenu dystrybucji i produkcji energii elektrycznej, wzrost marży na dystrybucji i sprzedaży energii oraz wzrost przychodów ze sprzedaży energii i usług systemowych w linii Wytwarzania. Pozytywny wpływ miało też zdarzenie jednorazowe, tj. częściowe rozwiązanie rezerwy na rozliczenie projektu budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce, wynikające z zawarcia porozumienia z generalnym wykonawcą co do maksymalnej kwoty końcowego rozliczenia dotychczasowego kontraktu.

Więcej na inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w drugim kwartale br. wzrosły o 24% r/r do poziomu 600 mln zł (w całym półroczu wyniosły 945 mln zł, o 16% więcej r/r). Z tego aż 370 mln zł (+18% r/r) przeznaczono na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji, dzięki czemu w II kwartale wybudowano i zmodernizowano 689 km linii dystrybucyjnych oraz podłączono 441 MW nowych mocy OZE (w tym ok. 160 MW mikroinstalacji). W całym półroczu było to odpowiednio: 1,3 tys. km linii i 616 MW nowych mocy OZE (w tym ok. 255 MW mikroinstalacji).

Dzięki dalszym inwestycjom w modernizację sieci oraz usprawnianiu procesów przywracania zasilania po awariach, w pierwszym półroczu br. poprawie uległy wskaźniki niezawodności sieci dystrybucyjnej uległy. SAIDI (System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej) uległ łącznej poprawie o 21% r/r, podczas gdy SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich) – o 9%.

Nowe projekty – OZE i gaz ziemny

Postępująca integracja Grupy Energa z Grupą ORLEN pozwoliła też na dalszą intensyfikację działań inwestycyjnych i nakreślenie nowych celów strategicznych, istotnych z punktu widzenia czekającej Polskę transformacji energetycznej.

W drugim kwartale br. kluczowym dla Energi wydarzeniem było podpisanie przez spółkę celową CCGT Ostrołęka aneksu do umowy z GE Power, generalnym wykonawcą elektrowni w Ostrołęce. Na jego mocy, jak również poprzez dodatkowe porozumienia, oficjalnie zainicjowana została realizacja budowy nowej elektrowni parowo-gazowej o mocy zainstalowanej 745 MW.

Grupa Energa kontynuowała też inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym na terenie placu budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf o docelowej mocy zainstalowanej ok. 20 MW, powstającej w bezpośrednim sąsiedztwie Farmy Wiatrowej Przykona w powiecie tureckim (woj. wielkopolskie). Oprócz tego trwały przygotowania do rozpoczęcia prac ziemnych na terenie czterech mniejszych aktywów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 4 MW (dwie farmy w Samolubiu w woj. warmińsko-mazurskim oraz po jednej w Czernikowie w woj. kujawsko-pomorskim i w Przykonie w woj. wielkopolskim) oraz do wyłonienia wykonawcy dla piątego, planowanego w Pierzchałach (woj. warmińsko-mazurskie).

Rozwój zgodny ze strategią ORLEN2030

W raportowanym okresie przyjęty został Strategiczny Plan Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030. Dokument wyznacza ramy działania i rozwoju Grupy w horyzoncie do 2030 roku zgodne ze Strategią ORLEN 2030. W obszarze wytwarzania nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 12 mld zł pozwolą na budowę nowych źródeł odnawialnych, gazowych i kogeneracyjnych. Ok. 17 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój obszaru dystrybucji, w szczególności w zakresie kontynuacji modernizacji i rozbudowy linii elektroenergetycznych. W obszarze sprzedaży ok. 0,5 mld zł przeznaczone zostanie m.in. na dalsze poszerzanie oferty dla klientów, modernizację oświetlenia i rozwój usług DSR (ang. Demand Side Response – redukcja zużycia energii elektrycznej na żądanie).

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem