Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2021 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr   30/2021
 
Data: 28.07.2021 r.
 
Tytuł raportu: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2021 roku
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za I półrocze i II kwartał 2021 roku.

Wybrane dane za I półrocze 2021 roku:

Przychody Grupy: 6 669 mln zł (wobec 6 095 mln zł w I pół. 2020 roku).

EBITDA Grupy: 1 417 mln zł (wobec 1 055 mln zł w I pół. 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 079 mln zł (wobec 940 mln zł w I pół. 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 149 mln zł (wobec 98 mln zł w I pół. 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 211 mln zł (wobec 52 mln zł w I pół. 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 807 mln zł (wobec 63 mln zł w I pół. 2020 roku).

Wynik netto Grupy: 668 mln zł (wobec -767 mln zł w I pół. 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 945 mln zł (wobec 815 mln zł w I pół. 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 11 567 GWh (wobec 10 668 GWh w I pół. 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 922 GWh (wobec 1 425 GWh w I pół. 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9 315 GWh (wobec 9 275 GWh w I pół. 2020 roku).

Grupa Energa wypracowała w I półroczu 2021 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 1 417 mln zł, co oznacza wzrost o 34% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 1 079 mln zł (wzrost o 139 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższego wolumenu dystrybucji oraz niższy poziomu kosztów OPEX (w tym zdarzenie jednorazowe w postaci rozwiązania rezerw aktuarialnych z tytułu ZFŚS dla emerytów i rencistów oraz niższe koszty związane z przesuwaniem niektórych prac w związku z pandemią).

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 149 mln zł (wzrost o 51 mln zł r/r). Wzrost EBITDA w tej Linii wynikał przede wszystkim z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych skompensowanych istotnie wyższym kosztem uprawnień do emisji CO2, spowodowanym wzrostem rynkowych cen uprawnień, oraz wyższym kosztem zużycia paliw.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 211 mln zł (wzrost o 159 mln zł r/r). Było to przede wszystkim efektem niskiej bazy. W 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie, a także wyniki 2020 roku (szczególnie II kwartał) były obniżone na skutek pandemii. Ponadto, w 2021 roku nastąpiła ogólna poprawa marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W konsekwencji obu tych elementów (niska baza oraz poprawa rentowności) nastąpił dynamiczny wzrost marży na sprzedaży energii elektrycznej i tym samym EBITDA.

Wynik netto Grupy w I półroczu 2021 roku wyniósł 668 mln zł w porównaniu do -767 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości tego wyniku r/r wpłynęły, oprócz wzrostu wartości EBITDA, następujące czynniki:

a) Niższy poziom dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów (w I półroczu 2020 roku odpisy wynosiły 470 mln zł, podczas gdy w sprawozdawanym okresie 72 mln zł).

b) Lepszy wynik na działalności finansowej, który wynikał głównie z efektu niskiej bazy – w I półroczu 2020 roku zanotowano wysokie koszty finansowe (przede wszystkim efekt ujęcia odpisu pożyczki udzielonej spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., w związku z decyzją o niekontynuowaniu realizacji budowy Elektrowni Ostrołęka C w oparciu o paliwo węglowe ("Projekt Węglowy") oraz dokonanie odpisu aktualizującego wartości inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w PGG).

c) Poprawa w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach. W I półroczu br. dokonano częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej rok wcześniej (co znacząco obniżyło wynik netto w I półroczu 2020 roku) dot. rozliczenia Projektu Węglowego.

Wybrane dane za II kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 228 mln zł (wobec 2 842 mln zł w II kwartale 2020 roku).

EBITDA Grupy: 659 mln zł (wobec 487 mln zł w II kwartale 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 559 mln zł (wobec 447 mln zł w II kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 45 mln zł (wobec 29 mln zł w II kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 67 mln zł (wobec 18 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 323 mln zł (wobec -244 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Wynik netto Grupy: 284 mln zł (wobec -878 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 600 mln zł (wobec 484 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 761 GWh (wobec 4 974 GWh w II kwartale 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 895 GWh (wobec 624 GWh w II kwartale 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 398 GWh (wobec 4 354 GWh w II kwartale 2020 roku).

EBITDA Grupy w II kwartale 2021 roku wyniosła 659 mln zł w porównaniu do 487 mln zł w II kwartale 2020 roku. Wszystkie Linie Biznesowe wypracowały wyższy wynik EBITDA r/r. Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja (EBITDA wyższa o 112 mln zł), co przede wszystkim wynika z wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji). Jednocześnie w II kwartale 2020 roku miało miejsce zdarzenie jednorazowe dotyczące zmiany ujęcia infrastruktury otrzymanej nieodpłatnie, które poprawiło wyniki tej Linii w tamtym okresie. Wyższy poziom EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w II kwartale 2021 roku (o 16 mln zł r/r) był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych. W II kwartale 2021 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż była wyższa o 49 mln zł r/r, co w głównej mierze wynika z efektu niskiej bazy (w 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych, a także wyniki II kwartału 2020 roku były obniżone na skutek pandemii – realizacja straty na wyprzedaży nadwyżek energii) oraz ogólnej poprawy rentowności sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2021 roku.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze 2021 roku i za II kwartał 2021 roku zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za I półrocze 2021 roku.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem