Raporty bieżącewersja do druku

Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych

20 listopada 2019
13:50
EN
Tytuł raportu: Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych
Data: 20.11.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Spółki ENERGA S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa-Obrót S.A. i jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót S.A. farm wiatrowych, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót S.A. za definitywnie zakończoną.

Warunki, na jakich zawarto ugodę wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa-Obrót SA

Jest to szósta ugoda zawarta przez Energa-Obrót SA z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 44% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.