Szacunkowe wyniki Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe wyniki Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku
Data: 18.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku.

Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w III kwartale 2019 roku:

EBITDA Grupy: 484 mln zł (wobec 426 mln zł w III kwartale 2018 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 327 mln zł (wobec 374 mln zł w III kwartale 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 54 mln zł (wobec 66 mln zł w III kwartale 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 119 mln zł (wobec -7 mln zł w III kwartale 2018 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 396 GWh (wobec 5 487 GWh w III kwartale 2018 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 827 GWh (wobec 963 GWh w III kwartale 2018 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 863 GWh (wobec 4 752 GWh w III kwartale 2018 roku).

Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w ciągu 9 miesięcy 2019 roku:

EBITDA Grupy: 1 742 mln zł (wobec 1 587 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2018 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 303 mln zł (wobec 1 364 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 226 mln zł (wobec 234 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 259 mln zł (wobec 50 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2018 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 16 558 GWh (wobec 16 927 GWh w ciągu 9 miesięcy 2018 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 2 776 GWh (wobec 2 851 GWh w ciągu 9 miesięcy 2018 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 14 667 GWh (wobec 14 751 GWh w ciągu 9 miesięcy 2018 roku).

Grupa Energa wypracowała w III kwartale 2019 roku EBITDA na poziomie 484 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 327 mln zł. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na niższy wynik tej Linii była niższa marża na dystrybucji, głównie z powodu wzrostu kosztów strat sieciowych będącego z kolei konsekwencją wyższych cen energii.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 54 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialne były czynniki takie jak spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, a także wzrost kosztów stałych. Pozytywny wpływ na EBITDA tego obszaru miały m.in. wyższe przychody z zielonych praw majątkowych i usług systemowych.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 119 mln zł. Na wynik w III kwartale 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miały następujące czynniki:

- efekt niskiej bazy, gdyż III kwartał 2018 roku charakteryzował się niskimi wynikami z uwagi na nieoczekiwany i dynamiczny wzrost cen energii na rynku w tamtym okresie,

- niższe koszty umorzenia praw majątkowych (wygaszenie z początkiem 2019 roku systemu wsparcia dla kogeneracji w postaci praw majątkowych) oraz akcyzy (ustawowa zmiana stawki od 2019 roku),

- rozwiązanie 24 mln zł rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G utworzonej w 2018 roku (zdarzenie jednorazowe).

W III kwartale rozpoczęto wdrażanie Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dalej Ustawa) w zakresie przepisów dotyczących II półrocza (inny zakres podmiotowy niż w I półroczu br.), w wyniku czego Energa Obrót S.A. rozpoznała w przychodach kwotę 67 mln zł z tyt. rekompensaty finansowej za III kwartał 2019 roku w zamian za utrzymywanie cen z 2018 roku dla wybranych grup klientów (głównie gospodarstwa domowe, jednostki samorządu terytorialnego, szpitale). Ponadto, dokonano rekalkulacji kwoty rekompensaty (kwota różnicy cen) oraz korekty przychodów za I półrocze br., co pozostało jednak bez większego wpływu na względną neutralność Ustawy na wyniki Linii Biznesowej zarówno w okresie 9 m-cy jak i III kwartale 2019 roku.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 1 742 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Za poziom EBITDA Grupy odpowiedzialne były głównie:

a) EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja w wysokości 1 303 mln zł. Było to przede wszystkim efektem niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi, m.in. na skutek wysokich cen energii na pokrycie strat sieciowych, późniejszego wejścia w życie taryfy na rok 2019 (od kwietnia br.) oraz zdarzenia jednorazowego z zeszłego roku tj. zmiany metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej, co spowodowało w okresie porównywalnym wzrost wyceny szacunków niezafakturowanych sprzedaży i spadek szacunku strat sieciowych. Ponadto Linia zanotowała wyższe koszty OPEX, głównie w obszarze świadczeń pracowniczych. Korzystnie zadziałał wzrost przychodów z tytułu przyłączy.

b) EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w wysokości 226 mln zł. Nieznaczny spadek osiągniętych wyników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów zużycia paliw do produkcji, zakupu uprawnień do emisji oraz kosztów stałych. Powyższe zostały częściowo zrównoważone wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych.

c) EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż w wysokości 259 mln zł. Zwiększenie tego wyniku r/r możliwe było dzięki wzrostowi marży na sprzedaży energii elektrycznej (niska baza roku poprzedniego oraz niższe koszty umorzenia praw majątkowych i akcyzy) oraz zdarzeniu jednorazowemu w postaci rozwiązania części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w kwocie 111 mln zł przy jednoczesnym ujęciu rezerwy na ewentualne kary związane z umowami CPA (-31 mln zł).

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem