Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku
Data: 09.09.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGA SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy ENERGA za II kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku.

Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w II kwartale 2019 roku:

EBITDA Grupy: 704 mln zł (wobec 535 mln zł w II kwartale 2018 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 428 mln zł (wobec 481 mln zł w II kwartale 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 54 mln zł (wobec 65 mln zł w II kwartale 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 235 mln zł (wobec 4 mln zł w II kwartale 2018 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 351 GWh (wobec 5 584 GWh w II kwartale 2018 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 925 GWh (wobec 849 GWh w II kwartale 2018 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 837 GWh (wobec 4 754 GWh w II kwartale 2018 roku).

Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w pierwszym półroczu 2019 roku:

EBITDA Grupy: 1 258 mln zł (wobec 1 161 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 976 mln zł (wobec 990 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 172 mln zł (wobec 168 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 140 mln zł (wobec 57 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 11 162 GWh (wobec 11 440 GWh w pierwszym półroczu 2018 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 950 GWh (wobec 1 888 GWh w pierwszym półroczu 2018 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9 804 GWh (wobec 9 998 GWh w pierwszym półroczu 2018 roku).

Grupa Energa wypracowała w II kwartale 2019 roku EBITDA na poziomie 704 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 428 mln zł. Głównym czynnikiem mającym wpływ na niższy wynik tej Linii była niższa marża na dystrybucji, głównie z powodu wzrostu kosztów strat sieciowych będącego z kolei konsekwencją wyższych cen energii. Ponadto, zadziałał efekt wysokiej bazy, gdyż zmiana metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej w II kwartale poprzedniego roku korzystnie wpłynęła na marżę w tamtym okresie (przejście na raporty z nowego systemu bilingowego).

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 54 mln zł. Czynniki takie jak wzrost kosztu zużycia paliw oraz uprawnień do emisji CO2, a także wzrost kosztów stałych (remont średni jednej z jednostek wytwórczych) były w głównej mierze odpowiedzialne za obniżenie wyniku tej Linii. Pozytywny wpływ na EBITDA tego obszaru miały wyższe przychody ze sprzedaży energii i zielonych praw majątkowych.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 235 mln zł. Na wynik w II kwartale 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zasadniczy wpływ miały następujące czynniki:

- efekt niskiej bazy, gdyż II kwartał 2018 roku charakteryzował się niskimi wynikami z uwagi na nieoczekiwany i dynamiczny wzrost cen energii na rynku w tamtym okresie,

- utworzenie rezerwy w kwocie 31 mln zł zabezpieczającej w całości możliwe przyszłe roszczenia wobec Energa-Obrót S.A. w związku z ewentualną koniecznością zapłaty wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (umowy CPA) - zdarzenie jednorazowe,

- rozwiązanie 50 mln zł rezerwy utworzonej w 2018 roku w całkowitej kwocie 136 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G (zdarzenie jednorazowe). Zdarzenie to w dużej mierze zabezpieczyło wyniki II kwartału 2019 roku przed negatywnym wpływem Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dalej Ustawa).

W związku z wejściem w życie Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, Energa-Obrót S.A. w wynikach za I półrocze 2019 roku uwzględniła korektę in minus przychodów ze sprzedaży (w związku z koniecznością obniżenia cen sprzedaży do poziomu z 30.06.2018 roku) oraz zaksięgowała szacunek kwoty różnicy ceny (potocznie zwaną "rekompensatą") dla tego okresu, skalkulowanej w oparciu o opublikowane części składowe służące do jej wyliczenia.

W całym pierwszym półroczu Grupa ENERGA wypracowała EBITDA w wysokości 1 258 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku. Za poziom EBITDA Grupy odpowiedzialne były głównie:

a) EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja w wysokości 976 mln zł. W wygenerowaniu porównywalnego r/r wyniku, oprócz analogicznych czynników, które wpłynęły na wynik za II kwartał 2019 roku, istotną rolę odegrało opóźnione zatwierdzenie taryfy dystrybucyjnej (od kwietnia br.) oraz wzrost kosztów OPEX głównie w obszarze świadczeń pracowniczych. Korzystnie zadziałał wzrost przychodów z tytułu przyłączy.

b) EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w wysokości 172 mln zł. Wzrost osiągnięty w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku opierał się, podobnie jak w samym II kwartale 2019 roku, na wyższych przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej oraz zielonych praw majątkowych, z jednoczesnym dociążeniem po stronie wyższego kosztu paliw i kosztu zakupu uprawnień do emisji.

c) EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż w wysokości 140 mln zł. Zwiększenie tego wyniku r/r możliwe było przede wszystkim dzięki zdarzeniu jednorazowemu w postaci rozwiązania części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w kwocie 87 mln zł oraz efektowi niskiej bazy poprzedniego roku, jak wskazano powyżej, przy jednoczesnym ujęciu rezerwy na ewentualne kary związane z umowami CPA (-31 mln zł).

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem