Wszczęcie przez Grupę ENERGA postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wszczęcie przez Grupę ENERGA postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Data: 11.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA ("Emitent") przekazuje informację o podjęciu w dniu 11.09.2017 r. przez zarząd ENERGA-Obrót SA ("Spółka zależna") uchwały o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, jakie miały powstać wskutek zawarcia przez Spółkę zależną z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dwudziestu dwóch ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia ("Umowy").

Zarząd Spółki zależnej, której jedynym akcjonariuszem jest Emitent, podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji Umów i o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych (wytoczeniu powództw) przeciwko kontrahentom, tj. podmiotom wytwarzającym energię elektryczną i sprzedającym Spółce zależnej prawa majątkowe, oraz bankom - cesjonariuszom. Przedmiotem ww. postępowań będzie ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, które miały powstać wskutek zawarcia Umów. Zarząd Spółki zależnej stanął na stanowisku, że Umowy są nieważne z uwagi na okoliczność, że zobowiązywały one do zawierania umów sprzedaży praw majątkowych z pominięciem trybu przetargowego określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przez co istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieważności Umów. W ocenie zarządu Spółki zależnej zaprzestanie realizacji Umów jest konsekwencją ich nieważności, jako zobowiązujących do dokonania czynności z naruszeniem prawa (trybu przetargowego).

Według obecnego stanu wiedzy Emitent szacuje pozytywny wpływ zaprzestania wykonywania Umów na ok. 110 mln zł w 2018 roku. Z kolei wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 1593) oraz w związku z podjęciem działań opisanych w niniejszym raporcie bieżącym, pozytywny wpływ na Emitenta w pozostałym okresie obowiązywania Umów jest szacowany na ok. 2,1 mld zł. Powyższe wyliczenia opierają się na założeniu wolumenu sprzedaży detalicznej na poziomie roku 2016 (19 TWh) oraz poziomu jednostkowej opłaty zastępczej w całym okresie obowiązywania Umów w wysokości 43 zł/MWh.

Powyższe wyliczenia nie stanowią prognozy przyszłych wyników Grupy ENERGA.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem