Aktualnościwersja do druku

Szacunkowe wyniki za IV kwartał potwierdzają przyspieszenie Grupy Energa

18 stycznia 2017

Według szacunkowych danych, w ostatnim kwartale 2016 r. o 2,4 proc. zwiększył się skonsolidowany wynik EBITDA Grupy, który wyniósł 502 mln zł wobec 490 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Energa odnotowała dynamiczny wzrost wyników operacyjnych. W ujęciu rok do roku, wolumen wytworzonej energii wzrósł o 28 proc., sprzedaż zwiększyła się o 19 proc., natomiast wielkość dystrybucji utrzymana została na niemalże niezmienionym poziomie.

W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, a także aby zwiększyć transparentność w komunikacji finansowej, w październiku 2016 r. Zarząd Grupy Energa podjął decyzję o rozpoczęciu publikacji wstępnych wyników finansowych. Kontynuując tę dobrze przyjętą praktykę, prezentujemy szacunkowe dane za IV kwartał oraz za cały 2016 rok. – Zależy nam na informowaniu rynku o naszych wynikach i planach najszybciej, jak jest to możliwe. Tym bardziej, jeśli są one jednocześnie sukcesem, którym warto podzielić się z inwestorami i klientami – powiedział Jacek Kościelniak, Prezes Zarządu Energa SA. 

Według wstępnych szacunkowych danych, wynik EBITDA Grupy Energa w IV kwartale 2016 roku wyniósł 502 mln zł. Poprawa wyniku rok do roku widoczna była w Segmencie Dystrybucja oraz Wytwarzanie, natomiast wynik Segmentu Sprzedaży obciążony został zdarzeniami jednorazowymi o charakterze niegotówkowym.

Kwartalny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja wyniósł około 412 mln zł w porównaniu do 350 mln zł rok wcześniej (wzrost o 18 proc.). Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie wyniósł 122 mln zł, wobec 86 mln zł w 2015 roku (wzrost o 43 proc.), a Segmentu Sprzedaż -19 mln zł wobec 57 mln w IV kwartale 2015 roku. Ujemny wynik sprzedaży spowodowany jest zdarzeniami o charakterze jednorazowym, w wysokości -44 mln zł, dotyczącymi konieczności utworzenia rezerw na finansowanie trwających postępowań administracyjnych i sądowych.

Według wstępnych szacunkowych danych EBITDA Grupy Energa za 2016 rok wyniosła 2 031 mln zł. Wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja wyniósł około 1 722 mln zł, Segmentu Wytwarzanie 317 mln zł, a Segmentu Sprzedaż 44 mln zł.

Dane finansowe

 

IV kw. 2016

IV kw. 2015

2016

2015

EBITDA Grupy (mln zł)

502

490

2 031

2 216

EBITDA Segmentu Dystrybucja (mln zł)

412

350

1 722

1 688

EBITDA Segmentu Wytwarzanie (mln zł)

122

86

317

392

EBITDA Segmentu Sprzedaż (mln zł)

-19

57

44

173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane operacyjne

 

IV kw. 2016

IV kw. 2015

2016

2015

Produkcja energii elektrycznej brutto (GWh)

1 233

964

3 947

4 136

Dystrybucja energii elektrycznej (GWh)

5 442

5 452

21 727

21 486

Sprzedaż energii elektrycznej (detal) (GWh)

5 262

4 423

19 628

16 767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA definiowana jest jako skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. Prezentowane w raporcie wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.