Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENERGA SA na podpisanie umowy wieloletniej na dostawy węgla z PGG

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENERGA SA na podpisanie umowy wieloletniej na dostawy węgla z PGG
Data: 30.11.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 14 października 2016 roku Zarząd ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA") informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie przez spółkę zależną Elektrownia Ostrołęka SA Umowy Wieloletniej na dostawy węgla ("Umowa") z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. ("PGG") .

Przedmiotem parafowanej Umowy jest dostawa wolumenu bazowego w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie przez PGG do planowanej elektrowni Ostrołęka C. Umowa przewiduje dziesięcioletni okres jej obowiązywania, a za początek okresu przyjmuje się dzień rozpoczęcia eksploatacji w/w elektrowni. Według zapisów Umowy istnieje możliwość jej przedłużenia o kolejne 10 lat za zgodą Stron Umowy.

Zgodnie z parafowaną Umową formuła cenowa zakupu węgla dla elektrowni Ostrołęka C uzależniona będzie od poziomu rentowności projektu Ostrołęka C, zapewniając jego optymalizację ekonomiczną. W formule powiązano koszty węgla z ustaloną stopą zwrotu z inwestycji, a także przewidziano odpowiedni mechanizm podziału między strony przyszłych korzyści płynących z rynku mocy oraz potencjalnego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

Umowa będzie realizowana wg cen wyliczanych zgodnie z formułą na każdy kolejny kwartał, jednak na użytek oszacowania wartości umowy dla dziesięcioletniego okresu jej obowiązywania przyjęto cenę węgla obliczoną w oparciu o średni kurs Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCMI1) z września 2016 roku oraz wolumen dostaw na poziomie 2 mln ton rocznie, wówczas wartość umowy według cen realnych z września br. wynosi 3,9 mld zł.

Wejście w życie i realizacja umowy na dostawę węgla do Ostrołęki C będą uzależnione od spełnienia m.in. następujących warunków zawieszających:

a)Wydanie polecenia rozpoczęcia prac Generalnemu Wykonawcy,

b)Zamknięcie finansowania, tj. potwierdzenie ze strony Elektrownia Ostrołęka SA faktu zawarcia wszystkich umów niezbędnych do sfinansowania budowy i rozpoczęcia eksploatacji oraz spełnienie lub uchylenie wszystkich warunków zawieszających na rozpoczęcie wykorzystania środków finansowych na podstawie tych umów.

Kolejnym krokiem jest podpisanie Umowy Wieloletniej przez spółkę zależną Elektrownia Ostrołęka SA oraz PGG.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem