Przyjęcie Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Przyjęcie Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025
Data: 15.11.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 15 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu dokumentów: "Strategia Grupy ENERGA na lata 2016-2025" ("Strategia") wraz z "Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2016–2025".

Przesłanki do aktualizacji Strategii Grupy

Spadek rentowności w sektorze elektroenergetycznym w ostatnich latach zmusił wiodące europejskie i polskie grupy energetyczne do rewizji strategii. Działanie w oparciu o aktualny model biznesowy będzie skutkować w średnim okresie obniżeniem wyników spółek energetycznych oraz ich wartości. Utrzymanie lub poprawa wyników finansowych będą wymagały dostosowania do nowych trendów: rozwoju generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii (OZE), dążenia do poprawy efektywności energetycznej, pojawiania się na rynku nowych technologii, podmiotów i modeli biznesowych. Tendencje rynkowe obserwowane w Europie i Polsce znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy ENERGA. Dlatego też konieczne jest dostosowanie modelu biznesowego Grupy ENERGA do nowych wyzwań.

Cele i programy strategiczne

Aby umocnić pozycję Grupy ENERGA jako innowacyjnej grupy energetycznej zorientowanej na klienta i uwzględniając stabilne fundamenty biznesu oparte o przewidywalne regulacje przyjęto w Strategii dwa obszary rozwoju biznesu i kreowania wartości, tj. Infrastruktura i Klient, w ramach których zostały wyznaczone cele i programy strategiczne Grupy ENERGA:

Cel 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej, w sposób pozwalający na posiadanie stabilnej bazy przychodów, zależnych głównie od jakości dostarczanych usług, a nie od czynników typowo rynkowych. Infrastruktura będzie odpowiadać na przyszłe wymagania polskiego systemu elektroenergetycznego, a jej rozwój pozwoli równoważyć interesy wszystkich interesariuszy Grupy ENERGA.

Program 1 / Rozbudowa inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji energii elektrycznej dającej możliwości wprowadzenia magazynowania i lokalnego zarządzania energią

Program 2 / Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu

Program 3 / Wykorzystanie regulacji stabilizujących przychody w zakresie Rynku Mocy i taryf na ciepło

Program 4 / Utrzymanie silnej pozycji w zakresie OZE dzięki realizacji (I) projektu budowy elektrowni wodnej w ramach drugiego stopnia na Wiśle oraz (II) innych projektów OZE

Cel 2. Model biznesowy zorientowany na klienta, umożliwiający efektywne zarządzanie wartością klientów w oparciu o spójną ofertę produktów i usług.

Program 5 / Wdrożenie nowego modelu biznesowego zorientowanego na klientów i rozwój nowych obszarów działalności – wynikiem realizacji programu będzie ok. 100 nowych produktów, dedykowanych dla trzech segmentów klientów: indywidualnych, biznesowych oraz jednostek samorządowych i administracji publicznej.

Celem EBITDA jest jej wzrost do 2,4 mld zł w 2020 roku i 3,0 mld w 2025 roku. Na docelową wartość EBITDA Grupy ENERGA wpłynie 100 mln zł z nowych produktów i usług w 2020 roku i 300 mln zł w 2025 roku, oraz program poprawy efektywności w wysokości 130 mln zł w 2020 roku i 150 mln w 2025 roku.

Szczegółowe programy zostaną przyjęte przez zarząd ENERGA SA i będą na bieżąco monitorowane pod kątem efektywności realizacji celów strategicznych. W ramach przygotowania planów wykonawczych wypracowane zostaną cele szczegółowe. Nadzór nad ich realizacją będzie prowadzony w trybie kontrolingu strategicznego z wykorzystaniem systemu zarządzania przez cele Grupy ENERGA (MBO).

Dywidenda

Polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się w 2023 roku. Jednocześnie dezaktualizacji uległy zapisy dotyczące deklarowanych wypłat dywidendy zawartych w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku.

Plan inwestycyjny

Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy ENERGA planowane na lata 2016–2025 w celu realizacji Strategii wynoszą ok. 20,6 mld zł*, z czego 9,5 mld zł w latach 2016 – 2020.

W Segmencie Dystrybucji ok. 13,0 mld zł nakładów zostanie poniesionych w okresie od 2016 do 2025 roku. Inwestycje będą dotyczyły głównie budowy i modernizacji sieci w związku z: poprawą niezawodności dostaw (5,0 mld zł), przyłączeniem odbiorców (4,5 mld zł) oraz rosnącymi przepływami w sieci WN i przyłączaniem źródeł energii elektrycznej (1,2 mld zł). Ponadto, nakłady na inteligentne opomiarowanie i inne elementy wdrażania sieci inteligentnych wyniosą 1,2 mld zł. Pozostałe nakłady w Segmencie Dystrybucji to kwota 1,1 mld zł. Wynikiem realizacji programu inwestycyjnego jest osiągniecie 100% zdalnie obsługiwanych układów pomiarowych (liczniki AMI) do 2025 roku oraz spełnienie wymogów taryfy jakościowej w zakresie wskaźników SAIDI, SAIFI i czasu realizacji przyłączeń.

Na Segment Wytwarzania przeznaczono ok. 6,1 mld zł w latach 2016-2025 z czego na poszczególne podsegmenty przypadają kwoty: 4,1 mld zł na Elektrownie systemowe, 1,5 mld zł na OZE i 0,5 mld zł na CHP. Podstawową inwestycją jest budowa nowoczesnej Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe. Scenariusz bazowy zakłada, że Grupa ENERGA poniesie 50% nakładów, a pozostałe staną się udziałem partnera lub partnerów. Grupa ENERGA zamierza również wykorzystać szanse płynące z projektowanego Rynku Mocy. W obszarze OZE główną, długoterminową inwestycją jest budowa elektrowni wodnej o mocy ok. 80 MWe w ramach drugiego stopnia na rzece Wiśle z założeniem uzyskania pozwolenia na realizację do 2020 roku. Zaplanowane nakłady dotyczą wyłącznie części energetycznej obiektu. Pozostałe projekty OZE mają przyczynić się do wzrostu mocy o 50 MWe w 2020 roku.

Do Segmentu Sprzedaży zostały alokowane nakłady w kwocie ok. 0,7 mld zł i obejmują głównie rozwój narzędzi IT oraz inwestycje w obszarze oświetlenia.

Dodatkowo ujęto nakłady na inwestycje związane z rozwojem nowych obszarów i działalności, działalnością pomocniczą wspierającą procesy podstawowe oraz dodatkowe inwestycje rozwojowe w łącznej wysokości 0,7 mld zł.

Realizacja celów wyłącznie przez rozwój organiczny może nie być możliwa. W konsekwencji powodzenie realizacji Strategii będzie uzależnione od skutecznych działań w obszarze fuzji i przejęć. W tym obszarze Grupa skoncentruje się na Polsce, jednak dopuszcza możliwość inwestycji zagranicznych w celu pozyskania dostępu do know-how (również w odniesieniu do modeli biznesowych). Dodatkowo na bieżąco będzie monitorowany rynek pod kątem identyfikacji potencjalnych celów transakcyjnych w obszarze łańcucha wartości Grupy ENERGA.

Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez Grupę ENERGA muszą spełniać kryterium minimalnej atrakcyjności inwestycyjnej, dlatego też priorytetem będą rentowne inwestycje i stabilność finansowa Grupy. Istotnym elementem dla Zarządu ENERGA SA przy realizacji działań określonych w Strategii pozostanie nieprzekroczenie maksymalnego poziomu 3,5 wskaźnika dług netto/EBITDA oraz utrzymanie obecnego ratingu inwestycyjnego. Do największych projektów Grupa ENERGA chce pozyskać partnerów strategicznych.

*Różnice w sumowaniu wynikają z zaokrągleń.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem