Zakończenie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zakończenie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A
Data: 29.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2016

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd ENERGA SA ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 19 września 2016 roku informuje, że w dniu 29 września br. zakończyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLENERG00014, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst organizowanym przez BondSpot SA, o dniu wykupu przypadającym na dzień 18 października 2019 r. ("Obligacje"), które rozpoczęło się w dniu 19 września 2016 roku w siedzibie kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., zlokalizowanej w Warszawie, Rondo ONZ 1, sala 2, piętro 34, 00-124 Warszawa, oraz które po ogłoszonej w dniu 19 września 2016 roku przerwie, wznowiło obrady w dniu 29 września 2016 roku.

Na zgromadzeniu obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący wszystkie wyemitowane Obligacje w łącznej liczbie 100.000 sztuk oraz oddali głosy ZA propozycją zmiany warunków emisji Obligacji przedłożoną przez Emitenta.

W związku z powyższym od dnia 29 września 2016 roku warunki emisji Obligacji zostają zmienione w następującym zakresie:

1.Definicja terminu EBITDA zawarta w pkt. 1. (Definicje) warunków emisji Obligacji przyjmuje następujące brzmienie:

"EBITDA: oznacza dla Okresu LTM zysk (stratę) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych, obliczony na podstawie odpowiedniego rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta lub śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonych wg MSSF".

2.Pkt. 3.6.1. warunków emisji Obligacji przyjmuje następujące brzmienie:

"3.6.1 Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (zdefiniowana poniżej) powiększona o marżę odsetkową wynoszącą:

a) dla Okresów Odsetkowych kończących się do dnia 19 października 2016 r.: 1,50% w skali roku; oraz

b) dla Okresów Odsetkowych rozpoczynających się od dnia 19 października 2016 r. (włącznie): 1,70% w skali roku."

Wyciąg z protokołu zgromadzenia posiadaczy Obligacji zostanie opublikowany przez Emitenta po sporządzeniu protokołu przez przewodniczącego zgromadzenia obligatariuszy.

Tekst jednolity warunków emisji obligacji, zmieniony zgodnie z uchwałą zgromadzenia obligatariuszy, zostanie opublikowany wraz z wyciągiem protokołu ze zgromadzenia obligatariuszy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem