Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
Data: 12.08.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2016

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ENERGA SA ("Emitent"), działając na podstawie pkt. 2 lit. (a) (i) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącego załącznik 1A do Warunków emisji obligacji serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLENERG00014, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst organizowanym przez BondSpot SA, o dniu wykupu przypadającym na dzień 18 października 2019 r. ("Obligacje"), z własnej inicjatywy zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy celem zmiany warunków emisji Obligacji, które odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., zlokalizowanej w Warszawie, Rondo ONZ 1, sala 2, piętro 34.

PRZEDMIOT ZGROMADZENIA

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji") w zakresie:

1)zmiany definicji "EBITDA" zawartej w pkt. 1 (Definicje) Warunków Emisji.

Emitent proponuje następujące nowe brzmienie wyżej wymienionego punktu:

Definicja zawarta w pkt. 1. (Definicje) Warunków Emisji: "EBITDA: oznacza dla Okresu LTM zysk (stratę) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych, obliczony na podstawie odpowiedniego rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta lub śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonych wg MSSF."

Obecne brzmienie wymienionego punktu jest następujące:

Definicja zawarta w pkt. 1. (Definicje) Warunków Emisji: "EBITDA: oznacza dla Okresu LTM zysk (stratę) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, obliczony na podstawie odpowiedniego rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta lub śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonych wg MSSF."

Zmiana powyższej definicji ma na celu dostosowanie treści Warunków Emisji do zapisów pozostałych umów o finansowanie zawartych przez Emitenta oraz zapewnienie spójności prezentacyjnej z publikowanymi wynikami. Ujednolicenie zapisów Warunków Emisji w ramach wszystkich umów o finansowanie pozwoli również na uniknięcie w przyszłości ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

2)zmiany poziomu marży odsetkowej określonej w pkt. 3.6.1 Warunków Emisji.

Emitent proponuje następujące nowe brzmienie wyżej wymienionego punktu:

Pkt. 3.6.1. Warunków Emisji: "Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (zdefiniowana poniżej) powiększona o marżę odsetkową wynoszącą:

a) dla Okresów Odsetkowych kończących się w dniu 19 października 2016 r.: 1,50% w skali roku; oraz

b) dla Okresów Odsetkowych rozpoczynających się w dniu 19 października 2016 r.: 1,70% w skali roku."

Obecne brzmienie wymienionego punktu jest następujące:

Pkt. 3.6.1. Warunków Emisji: "Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (zdefiniowana poniżej) powiększona o marżę odsetkową wynoszącą 1,50% w skali roku."

Zgromadzenie Obligatariuszy będzie mogło również podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne jakie okażą się konieczne na Zgromadzeniu Obligatariuszy w związku ze zmianami do warunków emisji Obligacji o których mowa w punkcie 1) i 2) powyżej.

Projekt Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie proponowanych powyżej zmian warunków emisji Obligacji stanowi Załącznik 1 do niniejszego raportu bieżącego.

UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

Zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy, oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy może brać udział Agent, Dealerzy, reprezentanci Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna przedstawić świadectwo depozytowe wystawione przez Depozytariusza nie wcześniej niż na dwa Dni Robocze przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 15 września 2016 r. i ważne do i na dzień Zgromadzenia oraz udowodnić upoważnienie do działania w imieniu Obligatariusza, przedstawiając aktualną kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Funduszy Inwestycyjnych (wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza. Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwo należy udzielić na piśmie. Pełnomocnictwo może być udzielone prawnikom kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Wzór takiego pełnomocnictwa stanowi Załącznik 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Prosimy by wystawiane przez Depozytariusza świadectwa depozytowe uwzględniały blokadę obrotu Obligacjami w terminie od dnia wydania świadectwa depozytowego do dnia 30 września 2016 r.

Szczegółowe postanowienia dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy wskazane są w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym Załącznik Nr 1A do Warunków Emisji Obligacji.

Celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy do kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. na adresy e-mail: weronika.neja@allenovery.com, lukasz.walczyna@allenovery.com oraz konrad.zawistowski@allenovery.com.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem