Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA
Data: 16.06.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENERGA SA (Energa, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 16 czerwca 2016 r. prowadzonego przez spółkę zależną ENERGA-OPERATOR SA (Spółka Zależna) oraz wybranych Obligatariuszy procesu negocjacji dotyczącego warunków nabywania przez Spółkę Zależną obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta, w tym samym dniu miała miejsce transakcja nabycia przez Spółkę Zależną 55 795 obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Energa o łącznej wartości nominalnej 557,95 mln zł (Obligacje).

Obligacje zostały nabyte przez Spółkę Zależną po cenie 102,85 zł w ramach procesu optymalizacji struktury finansowania Emitenta, na podstawie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz Spółki Zależnej. Źródłem finansowania nabycia obligacji były posiadane środki pieniężne oraz środki pochodzące z dostępnych linii kredytowych.

Obligacje serii A zostały wyemitowane przez spółkę Energa w 2012 roku w łącznej wysokości 1 000 mln zł w ramach Programu Obligacji Krajowych z terminem wykupu przypadającym na 18 października 2019 roku. Warunki emisji obligacji krajowych serii A zawarte są w Prospekcie Emisyjnym, dostępnym na stronie internetowej Emitenta, który sporządzono celem umożliwienia obrotu obligacjami na rynku regulowanym Catalyst.

Nabycie obligacji ma związek z optymalizacją struktury finansowania i zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie ENERGA. Działania podjęto w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu finansowym i prawnym Grupy ENERGA.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego stan zadłużenia Grupy ENERGA wyniósł 5,8 mld zł i był porównywalny do stanu zadłużenia na koniec I kwartału br. Zarząd ocenia pozycję finansową Emitenta jako stabilną, dającą podstawy do wypłaty dywidendy i kontynuacji procesów inwestycyjnych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje nt. okoliczności rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia od dotychczasowych obligatariuszy Obligacji przez Spółkę Zależną, jak również związaną z tymi negocjacjami koniecznością uzyskania niezbędnej zgody korporacyjnej zostały w dniu 17 maja 2016 r. opóźnione przez Emitenta w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej […], z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości ww. informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem