Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy
Data: 11.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 11 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 .

Zarząd Spółki zadeklarował, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu następujący podział zysku netto za 2015 rok, w wysokości 841 165 914,38 zł:

1)wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 202 892 885,86 zł, tj. 0,49 zł na akcję (24,1% zysku),

2)przeznaczenie zysku w wysokości 570 979 755,36 zł na kapitał rezerwowy (67,9% zysku),

3)przeznaczenie zysku w wysokości 67 293 273,16 zł na kapitał zapasowy (8,0% zysku).

Zgodnie z długoterminową polityką dywidendową przedstawioną inwestorom w Prospekcie Emisyjnym, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku, Zarząd zadeklarował, że kwoty dywidendy rekomendowane Walnemu Zgromadzeniu, począwszy od dywidendy za 2014 rok będą wynosiły 500 mln zł, korygowane o odpowiedni dla danego roku wskaźnik inflacji.

Analizując wyniki finansowe Spółki, obserwując zmieniające się otoczenie rynkowo-regulacyjne, a także mając na uwadze bieżące i planowane inwestycje Grupy ENERGA, proponujemy akcjonariuszom wypłatę niższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej.

Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości pozytywnie wpłynie na sytuację finansowo-płynnościową Grupy ENERGA, na możliwość realizacji bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju Grupy ENERGA, przy założeniu utrzymania inwestycyjnej oceny zdolności kredytowej przez agencje ratingowe oraz ograniczenia ryzyka naruszenia kowenantów finansowych zdefiniowanych w warunkach pozyskanego przez Spółkę finansowania dłużnego. Jednocześnie, Zarząd ENERGA SA wnosi o przeznaczenie części zysku na kapitał rezerwowy, który mógłby zostać przeniesiony, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh"), na wypłatę dywidendy w latach kolejnych.

Spółka, zgodnie z art. 396 § 1 Ksh, jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on jednej trzeciej kapitału zakładowego (w przypadku ENERGA SA jest to kwota 1 507 204 294,96 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosi on 660 754 045,64 zł, tj. 14,6% kapitału zakładowego, zaś po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku, osiągnie poziom 16,1% kapitału zakładowego (tj. 48,3% wymaganej kwoty).

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem