Informacja o odpisie aktualizacyjnym wartość posiadanych aktywów wiatrowych

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o odpisie aktualizacyjnym wartość posiadanych aktywów wiatrowych
Data: 11.04.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENERGA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy ENERGA.

Wobec powyższego, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za I kwartał 2016 roku w dniu 11 kwietnia 2016 roku podjęta została decyzja o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 187,6 mln zł. W związku z tym konieczne było przeprowadzenie testów na utratę wartości również dla wartości firmy (goodwill) powstałej w wyniku nabycia portfela farm wiatrowych w 2013 roku, które spowodowały rozpoznanie odpisu w wysokości 117 mln zł. Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku Grupy ENERGA wynosi 304,6 mln zł. Powyższe operacje mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu na aktualną i przyszłą pozycję płynnościową Grupy.

Odpisami zostały objęte przede wszystkim istniejące i projektowane farmy wiatrowe. Przesłanki do ich dokonania nie uwzględniają ewentualnych zmian legislacyjnych związanych z projektem ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe i z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad tymi aktami prawnymi trwają i na ten moment niemożliwe jest rzetelne oszacowanie ich oddziaływania na wartość aktywów Grupy ENERGA.

Testy nie wykazały utraty wartości dla istniejących konwencjonalnych aktywów wytwórczych Grupy ENERGA.

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 892,6 mln zł, w tym 86,9 mln zł obejmujących projektowane elektrownie wiatrowe.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem