Informacja nt. umowy znaczącej zawartej pomiędzy spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA a Polskie Sieci Energetyczne SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja nt. umowy znaczącej zawartej pomiędzy spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA a Polskie Sieci Energetyczne SA
Data: 29.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA", "Emitent") informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 23 marca 2016 roku przez spółkę zależną ENERGA-OPERATOR SA ("EOP") i Polskie Sieci Energetyczne SA ("PSE") dokumentu określającego szczegółowe zasady współpracy pomiędzy EOP a PSE oraz zabezpieczenia z nią związane, z tym samym dniem rozpoczęta została realizacja współpracy pomiędzy tymi podmiotami ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest w szczególności świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej obejmujące usługi przesyłania krajowe i usługi transgranicznej wymiany energii elektrycznej świadczone przez PSE na rzecz EOP. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość Umowy w okresie rocznym wynosi 916 mln zł, co odpowiada wartości 4 580 mln zł dla okresu pięciu lat.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, przy czym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jej stronom przysługują bonifikaty i opłaty zgodnie z właściwą taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa). W innych przypadkach niż określone w Taryfie strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania czy odstąpienia, nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rozpoczęciem współpracy na zasadach określonych w Umowie wygasła dotychczas obowiązująca umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawarta pomiędzy EOP i PSE w dniu 29 sierpnia 2007 roku, która została opisana w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku.

Spółka informuje również, iż poza ww. Umową, w okresie ostatnich 12 miesięcy spółki z Grupy ENERGA zawarły z PSE umowy o łącznej wartości 210 mln zł.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej szacowana wartość przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem