Złożenie niewiążącej oferty warunkowej oraz wyrażenie woli przystąpienia przez Spółkę do negocjacji dot. zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Złożenie niewiążącej oferty warunkowej oraz wyrażenie woli przystąpienia przez Spółkę do negocjacji dot. zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o.
Data: 15.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

W związku z procesem pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("PGG"), na łączną kwotę inwestycji nie niższą niż 1.500.000.000,00 PLN ("Inwestycja"), Zarząd ENERGA SA ("Energa", "Spółka") informuje, iż złożył dziś niewiążącą ofertę warunkową udziału w Inwestycji w kwocie do 600.000.000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych 00/100).

Działalność PGG, w której skład wchodzi aktualnie 11 Kopalń Węgla Kamiennego (KWK) wraz z oddziałami towarzyszącymi, ma być prowadzona oparciu o przedsiębiorstwo nabywane od Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. Złożona oferta jest wyrażeniem woli przystąpienia przez Spółkę w dobrej wierze do negocjacji dotyczących Inwestycji i dążenia do sprawnego zakończenia procesu inwestycyjnego uwzględnieniem uwarunkowań przedstawionych w ofercie.

Kluczowe warunki zawieszające obejmują między innymi:

- zawarcie umów inwestycyjnych z innymi inwestorami pozwalające na dokapitalizowanie PGG w wysokości przynajmniej 1,5 miliarda złotych oraz restrukturyzacja zadłużenia Kompanii Węglowej S.A. (KW) w Katowicach podlegającego przejęciu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla Spółki warunków restrukturyzacji zadłużenia KW oraz podpisanie odpowiednich umów zapewniających stabilność długoterminowego funkcjonowania PGG,

- wypracowanie struktury finansowania PGG, zarówno na poziomie udziałowców jak i obligatariuszy, która eliminować lub minimalizować będzie ryzyko uznania Inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną.

- przeprowadzenie i uzyskanie w oparciu o aktualne dane akceptowalnych dla Spółki i innych nowych inwestorów wyników due diligence (między innymi technicznego, środowiskowego, prawnego, finansowego, podatkowego) potwierdzających, że przeprowadzenie transakcji pozwoli na osiągnięcie przez PGG trwałej rentowności i płynności,

- uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych oraz wszelkich zgód właściwych antymonopolowych oraz innych zgód organów administracji wymaganych prawem,

Kluczowe warunki brzegowe obejmują między innymi:

- przyjęcia przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. akceptowalnego przez wszystkie zaangażowane strony, w tym przez stronę społeczną, projekcji finansowych wraz ze szczegółowym harmonogramem działań restrukturyzacyjnych, które prowadzić będą do uzyskania trwałej rentowności i płynności przez wszystkie KWK wchodzące w skład PGG,

- PGG będzie ponosić nakłady wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne o udokumentowanej stopie zwrotu w wysokości odpowiadającej co najmniej kosztowi kapitału PGG oraz wyłącznie w rentownych obszarach działalności PGG,

- Inwestorzy nie przewidują możliwości realizacji kolejnych dofinansowań PGG do co najmniej roku 2026,

- środki pochodzące od Spółki będą przekazywane do PGG w określonych szczegółowym harmonogramem transzach, dostosowanych do bieżącego, uzasadnionego zapotrzebowania PGG, a przekazanie poszczególnych transz będzie warunkowane realizacją określonych założeń Biznes Planu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem