Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z LW "Bogdanka" S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z LW „Bogdanka” S.A.
Data: 22.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu przez spółkę pośrednio zależną ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ("EEO") aneksu ("Aneks") do Wieloletniej umowy dostawy węgla energetycznego ("Umowa") zawartej w dniu 14 grudnia 2010 roku z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. ("LWB"), którym strony ustaliły warunki dostaw w roku 2016. Opis Umowy, do której zawarty został Aneks, znajduje się w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku, a jej aktualizacja znajduje się w raporcie bieżącym nr 50/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W wyniku podpisania Aneksu wartość przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania wzrosła o 4,36% w stosunku do raportu bieżącego nr 50/2014 i wynosi 1 191 mln zł netto (słownie złotych: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt jeden milionów). Pozostałe warunki Umowy nie zostały zmienione i nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem