Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A
Data: 12.05.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 1 kwartał 2015 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 31 marca 2015 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 31 marca 2015 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 1,34.

Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:

1. Zadłużenie finansowe netto na dzień 31 marca 2015 roku – 3 160 198 tys. zł, w tym:

a. Kredyty i pożyczki – 2 791 537 tys. zł;

b. Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 051 627 tys. zł;

c. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 3 810 tys. zł;

d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (2 686 776) tys. zł.

2. EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku – 2 355 094 tys. zł, w tym:

a.Zysk z działalności operacyjnej – 1 477 998 tys. zł;

b. Amortyzacja – 877 096 tys. zł.

Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem