Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2014

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2014
Data: 13.03.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2014, a Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 12 marca 2015 roku pozytywnie oceniła ten wniosek.

Zgodnie z długoterminową polityką dywidendową przedstawioną inwestorom w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku, sporządzonym w związku z pierwszą publiczną ofertą sprzedaży akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji ENERGA SA, Zarząd Spółki zadeklarował, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu kwotę dywidendy za 2014 rok w wysokości 500 mln zł.

Analizując wyniki finansowe Spółki oraz warunki rynkowe, Zarząd postanowił zaproponować akcjonariuszom wypłatę wyższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA o podział zysku netto za rok 2014 w wysokości 650 538 620,29 złotych, w następujący sposób:

1)na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki przeznaczyć kwotę 596 256 644,16 złotych, czyli 1,44 złotych na akcję, co stanowi 91,7% zysku netto,

2)na kapitał zapasowy przeznaczyć pozostałą kwotę, tj. 54 281 976,13 złotych, co stanowi 8,3% zysku netto.

Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości nie spowoduje opóźnień w realizacji planów inwestycyjnych oraz nie wpłynie na możliwość realizacji strategii rozwoju Grupy ENERGA i utrzymanie inwestycyjnej oceny zdolności kredytowej przez agencje ratingowe.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem