Zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
Data: 14.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ("ENERGA SA", "Emitent") informuje, że w dniu 13 listopada 2014 roku ENERGA SA wraz ze spółką bezpośrednio zależną ENERGA-OPERATOR SA zawarły aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") z dnia 29 kwietnia 2010 roku. Kredyt w pierwotnej wysokości 800 mln zł (słownie złotych: osiemset milionów) został udzielony w celu finansowania wydatków inwestycyjnych Grupy ENERGA związanych z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej. Powyższe finansowanie zostało w pełni wykorzystane, a do spłaty na dzień 30 września 2014 roku pozostało 595,8 mln zł. Umowa została opisana w Prospekcie emisyjnym Emitenta, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku.

Aneks zwiększa kwotę dostępnego finansowania o 275,8 mln zł i wydłuża o trzy lata ostateczny termin spłaty, tj. do dnia 18 grudnia 2024 roku.

Umowa z dnia 29 kwietnia 2010 roku, do której został zawarty ww. aneks, jest jedyną umową zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Grupą ENERGA a EBOR, o wartości 1 075,8 mln zł (słownie złotych: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy). Umowa ta spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem