Wybór biegłego rewidenta

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wybór biegłego rewidenta
Data: 06.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że 6 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała Uchwałą Nr 62/IV/2014 wyboru podmiotu uprawnionego PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14 ("PWC") jako biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA oraz wykonywania innych usług poświadczających za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 31 grudnia 2017 roku.

PWC jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 144.

Spółka ENERGA SA nie korzystała wcześniej z usług PWC w zakresie audytu sprawozdań finansowych, a jedynie z usług doradczych i szkoleniowych. Umowa zostanie zawarta na okres zapewniający wykonanie przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 wraz z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem