Aktualizacja Programu Inwestycyjnego Grupy ENERGA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Aktualizacja Programu Inwestycyjnego Grupy ENERGA
Data: 06.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że 6 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2014-2022 ("Program Inwestycyjny"). Przyjęty dokument jest aktualizacją Programu Inwestycyjnego na lata 2013-2021, przekazanego do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13 września 2013 roku. Założenia i priorytety Strategii Grupy ENERGA zawarte w raporcie pozostają w mocy.

Coroczny tryb aktualizacji Programu Inwestycyjnego jest stałą praktyką Spółki, wcześniej komunikowaną przez Zarząd Spółki. Tegoroczna zmiana treści Programu wynika z planu rozwoju, zgłoszonego przez spółkę ENERGA-OPERATOR do Urzędu Regulacji Energetyki, z uwzględnieniem unijnych i krajowych regulacji dotyczących warunków funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce.

Aktualny Program Inwestycyjny przewiduje na lata 2014–2022 łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe inwestycje rozwojowe Grupy ENERGA w wysokości 18,2 mld zł. Poprzedni Program na lata 2013-2021 był o ok. 1,5 mld zł wyższy i obejmował 1,1 mld zł wydatków na przejęcie aktywów wiatrowych od firm Dong i Iberdrola oraz na zakup spółki Ciepło Kaliskie.

W wyniku aktualizacji Programu łączna wartość inwestycji podstawowych wyniesie ok. 11,8 mld zł [1], z największym udziałem Segmentu Dystrybucji (9,8 mld zł). Wiąże się to z koniecznością przyłączania nowych odbiorców (4,4 mld zł), modernizacji sieci dystrybucyjnej (2,3 mld zł) i związanej z przyłączaniem OZE (1,2 mld zł) oraz ponoszenia nakładów na inteligentne sieci (1,1 mld zł) i pozostałe inwestycje, niemające bezpośrednio na celu zwiększenia zdolności dystrybucyjnych sieci (0,9 mld zł). Wobec poprzedniego Programu, wielkość nakładów na lata 2014-2022 została zmniejszona o ok. 20%. Jest to głównie wynikiem wzrostu efektywności realizacji inwestycji, dzięki czemu założone cele będą wymagały niższych wydatków.

Na Segment Wytwarzanie przeznaczono ponad 10% nakładów w inwestycjach podstawowych, czyli ok. 1,3 mld zł, w tym na CHP – ok. 0,4 mld zł, elektrownię systemową – 0,5 mld zł i OZE – ok. 0,4 mld zł. W Programie Inwestycyjnym dla Segmentu Wytwarzanie Grupa ENERGA wyodrębnia projekty o charakterze opcji inwestycyjnych (ok. 0,2 mld zł), które obejmują nakłady na doprowadzenie projektu do stanu FID-ready. Są to projekty, których faza budowy uzależniona będzie od systemu wsparcia, m.in. przygotowanie EW Wisła, jednostki kogeneracyjne, elektrownie CCGT i farmy wiatrowe.

Do Segmentu Sprzedaży zostały alokowane nakłady w kwocie ok. 0,4 mld zł, z głównym przeznaczeniem na rozwój narzędzi IT oraz inwestycje w obszarze oświetlenia. Ostatnią grupę podstawowych nakładów stanowią pozostałe inwestycje w wysokości ok. 0,2 mld zł, przede wszystkim w zakresie IT.

Do Programu Inwestycyjnego została wprowadzona nowa pozycja – dodatkowe inwestycje rozwojowe budujące wartość Grupy ENERGA, w łącznej kwocie ok. 6,4 mld zł w latach 2015-2022, które mogą być wydatkowane m.in. na: jednostki wytwórcze OZE, akwizycje, projekty badawczo-rozwojowe (obecnie Grupa prowadzi szereg projektów badawczo-rozwojowych, zarówno w segmentach, jak i w Spółce ENERGA SA). Realizacja dodatkowych inwestycji będzie uzależniona od warunków regulacyjnych i rynkowych.

Nadrzędnym celem Spółki jest tworzenie trwałej wartości dla interesariuszy, w tym akcjonariuszy, poprzez rozwój Grupy jako wydajnego i innowacyjnego podmiotu, który elastycznie dopasowuje się do warunków zewnętrznych, utrzymuje profil działalności o przewidywalnym poziomie ryzyka i efektywnej strukturze kapitałowej.

[1] Z powodu zaokrągleń, poszczególne składowe nakładów nie w każdym przypadku sumują się do ich łącznych kwot.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem