Zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Data: 01.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 30 września 2014 roku Emitent wraz ze spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA zawarły aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("EBI") z dnia 16 grudnia 2009 roku. Kredyt w pierwotnej wysokości 1 050 mln zł (słownie złotych: jeden miliard pięćdziesiąt milionów) został udzielony w celu finansowania wydatków inwestycyjnych Grupy ENERGA związanych z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej.

Aneks zmienia w umowie część istotnych klauzul umownych, w tym przede wszystkim eliminuje z umowy kowenanty finansowe oraz wprowadza klauzulę utraty ratingu. Zawarcie aneksu nie powoduje zwiększenia kwoty dostępnego finansowania ani wydłużenia okresu finansowania. Powyższe finansowanie zostało w pełni wykorzystane, z czego na dzień 30 czerwca 2014 roku do spłaty pozostało 934,3 mln zł w terminie do 15 grudnia 2025 roku.

Aneks zawarty pomiędzy Grupą ENERGA a EBI w okresie ostatnich 12 miesięcy spełnia kryterium umowy znaczącej tj. jej łączna wartość przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem