Zawarcie przez Grupę ENERGA umowy znaczącej z Pekao S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawarcie przez Grupę ENERGA umowy znaczącej z Pekao S.A.
Data: 26.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 roku Spółka zawarła Umowę zmieniającą ("Umowa Zmieniająca") do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Pekao S.A.") z dnia 13 października 2011 roku ("Umowa"), na mocy której została zwiększona kwota dotychczasowego finansowania oraz wydłużony termin ostatecznej spłaty kredytu.

Umowa została opisana w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, stanowiącym część finansową Prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku.

Umowa Zmieniająca zwiększyła limit kredytu odnawialnego, będącego przedmiotem Umowy, z kwoty 200 mln zł do kwoty 500 mln zł oraz zmieniła termin ostatecznej spłaty kredytu z 12 października 2016 roku na 29 maja 2020 roku. Pozostałe warunki Umowy Zmieniającej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa Zmieniająca stanowi umowę o największej wartości spośród wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki od niego zależne ( tj. "Grupę ENERGA") z Pekao S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy i z jej powodu łączne szacunkowe obroty Grupy ENERGA z Pekao SA wzrosły na dzień sporządzenia raportu do kwoty netto ok. 886 mln zł.

Umowy zawarte pomiędzy Grupą ENERGA a Pekao S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy spełniają kryterium umowy znaczącej tj. ich łączna wartość przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem