Aktualizacja szacunkowej wartości umów Grupy ENERGA z PSE SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Aktualizacja szacunkowej wartości umów Grupy ENERGA z PSE SA
Data: 27.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA", "Emitent") informuje, że w dniu 27 maja 2014 roku Spółka powzięła informację o przeprowadzonej przez spółkę zależną ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ("EEO") corocznej aktualizacji wartości szacunkowej umowy zawartej w dniu 23 lutego 2012 roku o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z Polskimi Sieciami Energetycznymi SA, w wyniku której Spółka dokonała uaktualnienia wartości szacunkowej umów pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej ENERGA ("Grupa ENERGA") a grupą kapitałową Polskie Sieci Energetyczne SA ("PSE").

Umowa, której wartość została przez EEO przeszacowana, została opisana w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku. Umowa reguluje podstawową działalność EEO w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych i została zawarta na czas nieokreślony. Wskutek dokonanej przez EEO okresowej aktualizacji wartość szacunkowa umowy netto w okresie pięcioletnim wyniosła ok. 3 mld zł. Przeszacowanie wartości umowy wynikało z następujących powodów:

• ze względu na spadek cen energii elektrycznej na rynku, na rok 2014 i lata następne EEO zaplanowała większy wolumen sprzedaży na Rynek Bilansujący (tj. do PSE) niż na Rynek Hurtowy, co oznacza wzrost przychodów za energię elektryczna produkowaną w ramach wymuszeń do PSE;

• dodatkowym elementem przeszacowania jest występowanie od początku 2014 roku zwiększonej płatności za Rezerwę Operacyjną w związku z wprowadzeniem tzw. "mechanizmu mocowego" (płatność za moc dyspozycyjną, niewykorzystaną w szczycie do sprzedaży na rynku).

W związku z powyższym, na dzień sporządzenia raportu łączne szacunkowe obroty Grupy ENERGA z PSE w okresie pięcioletnim również wzrosły do kwoty netto rzędu 7,4 mld zł.

Umowę o największej wartości stanowi podpisana w dniu 29 sierpnia 2007 roku umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej pomiędzy spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA a PSE, której wartość szacunkowa netto w okresie pięcioletnim wynosi ok. 3,8 mld zł. Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony; warunki świadczenia usług przesyłowych, w tym sposoby i terminy płatności, określone są w taryfie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Każda ze stron tej umowy jest uprawniona do jej rozwiązania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 grudnia roku, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż zarówno wartość jednostkowa ww. dwóch umów, jak też łączna wartość wszystkich umów Grupy ENERGA zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z PSE, przekraczają równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem