Powołanie członków Rady Nadzorczej

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Powołanie członków Rady Nadzorczej
Data: 21.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2014 roku, Minister Skarbu Państwa, działając zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem osobistym opisanym w § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w trybie oświadczenia do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Zbigniewa Wtulicha jako Członka Rady Nadzorczej,

2. Pana Bogusława Nadolnika jako Członka Rady Nadzorczej i wskazał go, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3. Panią Paulę Ziemiecką-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej,

4. Pana Jakuba Żołyniaka jako Członka Rady Nadzorczej.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż obradujące w dniu 20 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji z dniem 20 maja 2014 r. Panów:

5. Mirosława Szredera na Członka Zarządu Rady Nadzorczej,

6. Mariana Gawrylczyka na Członka Rady Nadzorczej i

7. Jarosława Mioduszewskiego na Członka Rady Nadzorczej,

spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki.

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 20 maja 2014 roku.

Życiorysy powołanych ponownie do Rady Nadzorczej członków w osobach: Zbigniewa Wtulicha, Bogusława Nadolnika, Mariana Gawrylczyka i Mirosława Szredera są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Poniżej Spółka przedstawia notki biograficzne nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

Paula Ziemiecka-Księżak – ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Kuźmińskiego. Od roku 1996 zatrudniona Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z sektorów: komunikacji samochodowej, budownictwa, żeglugi morskiej, wydawnictw, a także takie podmioty jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie główny specjalista w Departamencie Spółek Kluczowych. Do głównych jej obowiązków należy nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz analiza, przygotowywanie i wykonywanie nadzoru właścicielskiego wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przygotowywanie decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek. Aktualnie pracuje w wydziale nadzorującym cztery polskie grupy energetyczne. Oprócz zwykłych czynności nadzorczych dodatkowo przygotowuje, analizuje szereg zagadnień oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego. Dodatkowo doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała zasiadając w radach nadzorczych spółek takich jak: SIP-MOT S.A. w Zamościu, PKS w Ostrołęce S.A., OPAKOMET S.A. w Krakowie.

Jakub Żołyniak – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filia W Rzeszowie, Wydział Prawa i Administracji. Od marca 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego, szkoleń, a od marca 2004 w zakresie funduszy pomocowych – krajowych i europejskich. Od marca 2010 roku prowadzi kancelarię adwokacką. Zasiadał w radach nadzorczych Zakładu Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni (Przewodniczący Rady), Zakładu Utrzymania Ruchu "PZL-Mielec" Sp. z o.o. w Mielcu, (Sekretarz Rady Nadzorczej), Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie (Przewodniczący Rady).

Jarosław Mioduszewski – absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (specjalność ekonomika rolnictwa) i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 1989 r. był zatrudniony w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a następnie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W trakcie pracy zawodowej dwukrotnie wybrano go na członka Rady Wydziału Zarządzania (1995-1999) i Wydziału Nauk Ekonomicznych (2012-2016). Prowadzi zajęcia m.in. z metody organizacji i zarządzania, treningu kierowniczego, negocjacji biznesowych. W latach 2006-2010 uczestniczył jako specjalista ds. ewaluacji i monitoringu, a w latach 2012-2014 jako kierownik w trzech projektach, które były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 1997-2014 był członkiem rad nadzorczych: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. w Olsztynie, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie, w których pełnił funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego. Od 1996 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ENERGA SA, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem