Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A
Data: 12.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 1 kwartał 2014 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 31 marca 2014 roku w oparciu o Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku wynosi: 1,46.

Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:

1. Zadłużenie finansowe netto na dzień 31 marca 2014 roku – 3 143 122 tys. zł, w tym:

a. Kredyty i pożyczki – 2 040 440 tys. zł;

b. Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 153 171 tys. zł;

c. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 4 373 tys. zł;

d. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (2 054 862) tys. zł.

2. EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku – 2 147 233 tys. zł, w tym:

a. Zysk z działalności operacyjnej – 1 194 834 tys. zł;

b. Amortyzacja – 789 159 tys. zł.

Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem