Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jasinie
Data: 26.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA") informuje, że w sprawie z powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie, o którym mowa była w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, o stwierdzenie nieważności uchwały nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 3 września 2013 roku i dokonanie zmiany statutu Spółki, alternatywnie o uchylenie tej uchwały oraz o uchylenie uchwały nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 3 września 2013 roku ("NWZ") w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt IX Gc 820/13:

1) oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie uchwały nr 24 NWZ w sprawie określenia serii akcji Spółki ENERGA SA i dokonania zmiany Statutu Spółki, w której to uchwale mowa o uprzywilejowaniu akcji serii BB co do prawa głosu (jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu), uznając powództwo za bezzasadne;

2) umorzył postępowanie w części dotyczącej uchylenia uchwały nr 23 NWZ w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki ENERGA SA, z uwagi na skuteczne cofnięcie pozwu w tej części przez FORTA Sp. z o.o.;

3) zasądził koszty postępowania od powoda, FORTA Sp. z o.o., na rzecz pozwanego, Spółka ENERGA.

Wyrok jest nieprawomocny. FORTA Sp. z o.o. przysługuje prawo do wniesienia apelacji.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem