Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2013

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2013
Data: 07.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 6 marca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2013, a Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 7 marca 2014 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu.

 

Zgodnie z uchwałą, Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA o podział zysku netto za rok 2013, w wysokości 499 048 758,09 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięć groszy), w następujący sposób:

1) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki przeznaczyć kwotę 414 067 114,00 złotych (słownie: czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście złotych), czyli 1 złoty (słownie: jeden złoty) na jedną akcję, co stanowi 82,97% zysku netto;

2) na kapitał zapasowy (korekta z dnia 13.03.2014) przeznaczyć pozostałą kwotę 84 981 644,09 złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dziewięć groszy) tj. 17,03% zysku netto.

 

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem