Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2013 rok

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2013 rok
Data: 25.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ENERGA za rok 2013 poniższych zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym:

 

1.zawiązanie rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 w Segmencie Wytwarzanie o wpływie na: (a) wynik EBITDA w wys. ok. (minus) 35,7 mln zł i (b) wynik finansowy netto Grupy ENERGA w wys. ok. (minus) 28,9 mln zł;

2.utworzenie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej ENERGA Elektrownie Ostrołęka (Segment Wytwarzanie) o wpływie na: (a) wynik EBITDA w wys. ok. (minus) 28,2 mln zł i (b) wynik finansowy netto Grupy ENERGA w wys. ok. (minus) 22,8 mln zł.

 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 13 października 2003 roku ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, Grupa ENERGA uprawniona jest do uzyskania nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w związku z poniesionymi nakładami na inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Inwestycyjnego. Grupa ENERGA wypełniła obowiązki wynikające z norm prawnych i przekazała w terminie odpowiednie informacje o wskaźnikach zgodności zadań inwestycyjnych oraz udokumentowała poniesione nakłady inwestycyjne w sprawozdaniach rzeczowo–finansowych. Do dnia publikacji niniejszego raportu nie dokonano przydziału należnych Grupie ENERGA nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 za rok 2013.

 

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rezerwa na zobowiązanie z tytułu emisji gazów objętych systemem uprawnień do emisji jest tworzona w ciężar kosztów operacyjnych (podatki i opłaty) w przypadku, gdy rzeczywista emisja przekracza wolumen posiadanych przez Grupę ENERGA na dzień bilansowy nieodpłatnych uprawnień do emisji. Rezerwa na koszt pokrycia deficytu tworzona jest w wartości nabytych lub zakontraktowanych w tym celu uprawnień oraz według cen rynkowych na dzień bilansowy w odniesieniu do niezabezpieczonego deficytu uprawnień (w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpi).

 

Z uwagi na przesłanki występujące w odniesieniu do Elektrowni B funkcjonującej w ramach spółki zależnej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, mogące skutkować spadkiem wartości użytkowej rzeczowych aktywów trwałych tej jednostki, przeprowadzono test na utratę wartości na dzień 30 listopada 2013 roku, który wykazał konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów Elektrowni B w łącznej kwocie 151,6 mln zł, z czego:

• 123,4 mln zł ujęto w I kwartale 2013 roku, w wyniku testu na utratę wartości przeprowadzonego na dzień 31 marca 2013 roku;

• 28,2 mln zł ujęto w IV kwartale 2013 roku, w wyniku testu na utratę wartości przeprowadzonego na dzień 30 listopada 2013 roku.

 

Spółka zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ENERGA za rok 2013 jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, co oznacza, że wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za 2013 rok nastąpi w dniu 10 marca 2014 roku.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem