Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 KSH

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 KSH
Data: 18.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje o udzieleniu w dniu 18 lutego 2014 roku odpowiedzi na wniosek akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, zgłoszony w trybie art. 428 § 6 KSH w sprawie zajęcia przez Spółkę stanowiska na temat zwolnień grupowych w spółce zależnej ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2014 roku, skierowane do Prezesa Zarządu ENERGA SA, przedstawiam stanowisko Spółki w sprawie zwolnień grupowych w spółce ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. ("spółka").

Działania restrukturyzacyjne podejmowane przez spółkę stanowią element procesu reorganizacji

i optymalizacji Segmentu Sprzedaży Grupy Kapitałowej ENERGA. W szczególności mają zapewnić

realizację celów biznesowych spółki oraz dostosowanie poziomu i struktury zatrudnienia w spółce do wymagań rynku i klientów.

Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji, w tym także zwolnień grupowych w spółce podyktowana była również koniecznością dostosowania zatrudnienia w spółce do zamówień posiadanych przez nią na rok 2014 oraz wynikała z potrzeby obniżenia kosztów operacyjnych działalności spółki.

W ramach restrukturyzacji spółki przewiduje się likwidację 362 stanowisk pracy w 34 rozproszonych obecnie lokalizacjach, przy jednoczesnym odtworzeniu 144 stanowisk w 5 lokalizacjach, w których skupiona będzie działalność spółki tj.: Kalisz, Elbląg, Olsztyn, Płock i Gdańsk. W związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi spółka przedstawiła pracownikom i związkom zawodowym (do negocjacji) propozycje programów osłonowych, które mają wesprzeć ich w wybraniu najlepszego dla siebie rozwiązania.

Podkreślenia wymaga również, iż zgodnie z przyjętą przez ENERGA SA zasadą pełnej transparentności tego typu działań, wszyscy pracownicy spółki równocześnie ze związkami zawodowymi otrzymali informację o przedmiocie i zakresie planowanej restrukturyzacji. W szczególności, w dniu 18 grudnia 2013 roku, działające w spółce związki zawodowe zostały zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, poinformowane o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce. Ponadto, pracownicy są na bieżąco informowani

o statusie negocjacji i postawie związków zawodowych prezentowanej podczas spotkań negocjacyjnych.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem