Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki ENERGA SA
Data: 20.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych: 19 listopada 2013 roku – 2 grudnia 2013 (do godziny 23:59).

Przyjmowanie zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych: 19 listopada 2013 roku (do godziny 17:00).

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych: 4 grudnia 2013 roku – 6 grudnia 2013 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego nastąpił w dniu 6 grudnia 2013 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 127.369.861, w tym 24.369.952 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, 7.076.103 Akcji Oferowanych Dużym Inwestorom Indywidualnym oraz 95.923.806 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Oferta nie była podzielona na transze.

W przypadku zapisów składanych przez Inwestorów Indywidualnych, Maksymalny Przydział wyniósł 452 Akcje Oferowane. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, które opiewały na liczbę mniejszą lub równą Maksymalnemu Przydziałowi zostały zrealizowane w pełni. Liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonych zapisów przez Inwestorów Indywidualnych została zredukowana o 55,92%.

Średnia stopa redukcji zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych wyniosła 55,93%.

W ramach zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 55.289.358 Akcji Oferowanych.

Duzi Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 16.054.611 Akcji Oferowanych.

Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 95.923.806 Akcji Oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W Ofercie przydzielono 127.369.861 Akcji Oferowanych, w tym:

• 24.369.952 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym,

• 7.076.103 Akcji Oferowanych przydzielono Dużym Inwestorom Indywidualnym,

• 95.923.806 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 17,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W Ofercie zapis złożyło 71.447 inwestorów, w tym:

• 66.248 Inwestorów Indywidualnych,

• 5.029 Dużych Inwestorów Indywidualnych,

• 170 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W Ofercie Akcje Oferowane przydzielono 71.447 inwestorom, w tym:

• 66.248 Inwestorom Indywidualnym,

• 5.029 Dużym Inwestorom Indywidualnym,

• 170 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty zawartej w dniu 18 listopada 2013 roku rolę subemitentów pełnili:

J.P. Morgan Securities plc, UBS Limited, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, UniCredit Bank Austria AG, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce ("Gwaranci Oferty").

[Gwaranci Oferty nie nabyli żadnych Akcji Oferowanych w wykonaniu zobowiązania do gwarantowania Oferty na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty.]

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 2.165.287.637 PLN (127.369.861 Akcji Oferowanych sprzedawanych po cenie 17,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) nie przekroczą kwoty około 16 mln PLN. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie obejmuje kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Akcjonariusz Sprzedający").

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

[Koszty Spółki związane z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki.]

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną nie przekroczy kwoty około 0,13 PLN (kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Akcjonariusza Sprzedającego).

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem