Raporty bieżącewersja do druku

Znaczne pakiety akcji/ zmiana stanu posiadania

13 grudnia 2013
16:11
Tytuł raportu: Znaczne pakiety akcji/ zmiana stanu posiadania
Data: 13.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2013

Znaczne pakiety akcji/ zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Akcjonariusz") zawiadomienie o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, o treści w załączeniu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)