Przeciwdziałanie nadużyciom

Grupa Energa zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i zgodny z przepisami prawa oraz z Kodeksem Etyki Grupy ORLEN. Pracownicy zobligowani są do realizacji obowiązków służbowych w oparciu o zasadę rzetelności, bezstronności, obiektywizmu i przejrzystości, w trosce o interes Grupy Energa. Jakiekolwiek przejawy nadużyć i konfliktów interesów nie są tolerowane.

Pracownicy zobowiązani są do reagowania na wszelkie sygnały naruszeń obowiązującego prawa, wewnętrznych regulacji i Kodeksu Etyki, w szczególności noszących znamiona korupcji, defraudacji lub konfliktu interesów.

Przeciwdziałanie, identyfikacja i reagowanie na nadużycia oparte jest o obowiązującą w Grupie Energa Politykę przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów określającą jednolite zasady i standardy postępowania oraz szkolenia pracowników.

Funkcjonujący system zgłaszania nadużyć umożliwia pracownikom (jak również osobom spoza Grupy Energa) sygnalizowanie naruszeń w formie korespondencyjnej lub elektronicznej (na adres: biuro.bezpieczenstwa@energa.pl lub na adres: „ENERGA SA, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk”, z dopiskiem „do rąk własnych”). Zgłoszenia mogą mieć formę anonimową, ponadto mogą być również dokonywane przez osoby z zewnątrz organizacji (w tym partnerów biznesowych, klientów). W szczególnych przypadkach, stosownie do skali i charakteru potencjalnego nadużycia (wg uznania zgłaszającego), adresatem zgłoszenia może być również Zarząd lub Rada Nadzorcza Energi SA. W takim przypadku, zgłoszenie powinno przyjąć formę korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej (z dopiskiem „do rąk własnych” na adres: Energa SA Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk) kierowanej imiennie do wybranego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Każde zgłoszenie podlega wstępnej ocenie zasadności i w zależności od jej wyników podejmowane są dalsze decyzje i działania. Osobom dokonującym zgłoszenia przysługuje prawo do zachowania poufności danych, a w przypadku pracowników - również do ochrony przed represjami, dyskryminacją i innym niesprawiedliwym traktowaniem. Sprawcy działań odwetowych podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W Grupie Energa obowiązują także Zasady przyjmowania i wręczania prezentów, które zostały przyjęte uchwałą Zarządu Energa SA.

Główne reguły w tym zakresie to:

 1. Dozwolone jest przyjmowanie lub wręczanie prezentów:
 • zwyczajowo uznawanych w relacjach biznesowych,
 • których wręczenie jest związane z promocją lub reklamą podmiotu wręczającego, w szczególności gadżetów reklamowych o jednorazowej wartości do równowartości kwoty 200 zł brutto,
 • wręczanych w czasie uroczystych okazji lub spotkań biznesowych,
 • które z uwagi na swoją wartość i charakter nie obligują do wzajemności w jakiejkolwiek postaci.
 1. Wręczający i przyjmujący prezent zobowiązany jest dołożyć należytej staranności przy ocenie, czy prezent w danej sytuacji nie narusza obowiązujących zasad, w szczególności należy wziąć pod uwagę jego wartość i rodzaj, a także częstotliwość przyjmowania lub wręczania prezentów danej osobie, jak również okoliczności i motywy towarzyszące takiemu zachowaniu.
 2. Przyjęcie lub wręczenie prezentu wymaga poinformowania bezpośredniego przełożonego, a w przypadku prezentów o wartości powyżej 200 zł brutto uzyskania jego zgody.
 3. Niedopuszczalne i zabronione prezenty to:
 • naruszające obowiązujące przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne obowiązujące w Grupie Energa,
 • sprzeczne z dobrymi obyczajami i normami etycznymi,
 • wpływające negatywnie na interes i wizerunek Grupy Energa,
 • prowadzące do powstania konfliktu interesów lub nadużycia,
 • wpływające lub mogące być uznane za wywieranie wpływu na decyzje i rzetelność lub terminy wykonywania powierzonych zadań i podejmowanych decyzji biznesowych,
 • skutkujące lub mogące skutkować powstaniem nieformalnego zobowiązania wobec kontrahenta na zasadzie "coś za coś",
 • których obiektywna wartość lub forma może wywoływać wrażenie zachowania korupcyjnego.
 • środki pieniężne, niezależnie od wartości i formy ich przekazania,
 • przedmioty o charakterze kolekcjonerskim lub inwestycyjnym,
 • wyjazdy wypoczynkowe lub turystyczne,
 • rabaty na produkty i usługi lub prawa do korzystania ze składnika majątku (chyba że wynika to z zawartej umowy).
 1. Zabronione jest wręczanie prezentów funkcjonariuszom publicznym, osobom pełniącym funkcje publiczne, urzędnikom administracji państwowej i samorządowej (nie dotyczy sytuacji, gdy wręczane są gadżety reklamowe).
 2. W przypadku prezentów o wartości powyżej 200 zł, wręczającego i przyjmującego prezent obowiązują stosowne przepisy i obowiązki podatkowe.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem