Przeciwdziałanie nadużyciom

Grupa Energa zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i zgodny z przepisami prawa oraz z Kodeksem Etyki Grupy Energa. Pracownicy zobligowani są do realizacji obowiązków służbowych w oparciu o zasadę rzetelności, bezstronności, obiektywizmu i przejrzystości, w trosce o interes Grupy Energa. Jakiekolwiek przejawy nadużyć i konfliktów interesów nie są tolerowane.

Pracownicy zobowiązani są do reagowania na wszelkie sygnały naruszeń obowiązującego prawa, wewnętrznych regulacji i Kodeksu Etyki, w szczególności noszących znamiona korupcji, defraudacji lub konfliktu interesów.

Przeciwdziałanie, identyfikacja i reagowanie na nadużycia oparte jest o obowiązującą w Grupie Energa Politykę przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów określającą jednolite zasady i standardy postępowania oraz szkolenia pracowników.

Funkcjonujący system zgłaszania nadużyć umożliwia pracownikom (jak również osobom spoza Grupy Energa) sygnalizowanie naruszeń w formie korespondencyjnej lub elektronicznej (na adres: biuro.bezpieczenstwa@energa.pl lub na adres: „ENERGA SA, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk”, z dopiskiem „do rąk własnych”). Zgłoszenia mogą mieć formę anonimową, ponadto mogą być również dokonywane przez osoby z zewnątrz organizacji (w tym partnerów biznesowych, klientów). W szczególnych przypadkach, stosownie do skali i charakteru potencjalnego nadużycia (wg uznania zgłaszającego), adresatem zgłoszenia może być również Zarząd lub Rada Nadzorcza Energi SA. W takim przypadku, zgłoszenie powinno przyjąć formę korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej (z dopiskiem „do rąk własnych” na adres: Energa SA Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk) kierowanej imiennie do wybranego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Każde zgłoszenie stanie się przedmiotem postępowania wyjaśniającego i dalszych kroków zależnych od dokonanych ustaleń. Osobom dokonującym zgłoszenia przysługuje prawo do zachowania poufności danych, a w przypadku pracowników - również do ochrony przed represjami, dyskryminacją i innym niesprawiedliwym traktowaniem. Sprawcy działań odwetowych podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.