Audytor

Informacja o wyborze biegłego rewidenta na lata 2019-2021 

Raport bieżący nr 51/2016 dot. wyboru biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 42/2014 dot. wyboru biegłego rewidenta


Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta z dn. 28.05.2018 r.

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta z dn. 02.10.2014 r.


 

Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W spółce ENERGA SA („Spółka”) nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 23a Statutu Spółki, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do rewizji finansowej Spółki, a jego wyboru, jak i zmiany dokonuje Rada Nadzorcza. W dotychczasowej praktyce, z żadnym z trzech podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat. Zarząd ENERGA SA zamierza przedłożyć Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej propozycję przyjęcia w Spółce reguły rotacji podmiotu badającego sprawozdania finansowe co 5 lat.